โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียน วัดมณีศรีโสภณ ที่ตั้ง 77  หมู่ 7 ตำบล ช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรีสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์  -   โทรสาร.  - 
  e- Mail watmanee2011@gmail.com Website http://www.lopburi2.go.th/wmsp เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  5 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 7 ,11
       

  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยมีกำนันประยูร  ประสานพรรณ กำนัน
  ตำบลช่องสาริกา  นายเจือ มณีศรี ผู้ใหญ่แหร่ม แผ้วตัน หมู่ ๗ ตำบลช่องสาริกา ร่วมด้วยประชาชนในท้องที่อีกหลายท่านร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ  โดยขออนุญาตจากทางราชการ 
            นายเจือ  มณีศรี ได้เป็นผู้เสียสละที่ดินให้วัดเป็นจำนวน 6 ไร่  ต่อมาคณะกรรมการชุดนี้ได้บริจาคเพิ่มอีกรวม 25  ไร่ คณะกรรมการชุดนี้เห็นว่าเด็กยังไม่มีที่เรียนไปเรียนที่อื่นก็ห่างไกลและเดินทางไม่สะดวกจึงขอแต่งตั้ง โรงเรียนประชาบาล โดยมีท่านพระครูละมัย    ปุญญ.ศิริ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณได้ปิดสอนโรงเรียนนี้ขึ้น
            โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ได้เปิดทำการสอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2514  โดยมีเจ้าอาวาสวัดมณีศรีโสภณ ยินยอมให้สถานที่ คือศาลาการเปรียญ และมีนายอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
            เมื่อปีพ.ศ. 2521  ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้สร้างอาคารเรียนแบบสามัญ 071   1 หลัง 3 ห้องเรียน และย้ายมาอยู่อาคารหลังใหม่
            เมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปี 2526 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
            เมื่อปี พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณจาก สปจ. ลพบุรี ได้สร้างส้วมจำนวน 2 ที่นั่ง
            เมื่อปี พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณจาก สปจ. ลพบุรี ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 33
            เมื่อปี พ.ศ. 2530 คณะครู  ประชาชนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้สร้างโรงอาหารเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530
            เมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้งบประมาณจาก สปจ. ลพบุรี ได้สร้างส้วมจำนวน 2 ที่นั่ง
            เมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้นายสมบูรณ์  นางวิบูรณ์  ตั้งพินิจกุล ได้เป็นผู้บริจาคเงินรื้อ โรงเรียนซอย 13 สาย 3 มาสร้างที่โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ พร้อมส้วม 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 400,000 บาท
            เมื่อปี พ.ศ. 2540  ต่อเติมอาคารเรียน แบบป.1 ฉ. จำนวน 4 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณ

            ปัจจุบันโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณเปิดให้บริการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่๑ ถึงประถมศึกษาปี
  ที่ 6 มีนักเรียน 63  คน แต่ละชั้นปีมี 1 ห้องเรียน มีนักเรียนเฉลี่ยห้องละ 8 คน  รวมทั้งหมด 8 ห้องเรียน  นักเรียนชาย 33 คน  นักเรียนหญิง 31 คน อายุเฉลี่ยของครู ประมาณ 46 ปี ประสบการณ์สอนโดยประมาณ 22 ปี   นักการภารโรง  1 คน
            จำนวนอาคารเรียนมี 2 หลัง เป็นอาคารไม้แบบ ป. 1 ฉ. 1  หลัง อาคารไม้แบบสามัญ 017    1 หลัง ห้องพยาบาล    1   ห้อง  บ้านพักครู  2 หลัง  โรงอาหาร   1  หลัง   ส้วม  4  หลัง  8 ที่นั่ง
            โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
  ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
            ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีประชากรประมาณ ๙๑๒ คน  ประชากรร้อยละ ๙๘
  นับถือศาสนาพุทธ     อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน
  ชุมชนมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดี  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตลอด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0971963294 อีเมล์: wadmanee.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาภาภรณ์ กระโจมแก้ว โทรศัพท์: 0971963294 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]