• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

                  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  ตามหลักสูตรสถานศึกษา

                  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องมีความเป็นประชาธิปไตย

  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

                  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้เทคโนโลยีและใช้ภาษาในการสื่อสาร

                  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพของตน

                  6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงาน

  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                  7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

                  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

                  9. พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

                  10. ส่งเสริม  อนุรักษ์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                  11. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน โรงเรียน ศิษย์เก่าและชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-01 15:36:48 น.

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: atlmail9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลิดา เบ้าลา โทรศัพท์: 0849991938 อีเมล์: Balalom.chalida@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]