• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                    โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งรักษาศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห่างไกลยาเสพติด น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักเรียนสามารถประกอบอาชีพและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-01 15:36:48 น.

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: atlmail9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลิดา เบ้าลา โทรศัพท์: 0849991938 อีเมล์: Balalom.chalida@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]