โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เดิมตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สังกัดส่วนราชการอำเภอชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพุบุรี นายบุญมี บุญประดิษฐ์ ได้บริจาคที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงเรียน จำนวน ๑๐ ไร เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ โดยมีนายวีรกรณ์ คำโตนดเป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ หมู่ ๓ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างมีอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๒ หลัง โรงฝึกงานแบบองค์การฯ จำนวน ๑ หลัง (ปรับปรุงเป็นโรงอาหาร) บ้านพักครูแบบองค์การ จำนวน ๒ หลัง ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ถังน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ พิเศษ จำนวน ๑ ที่

       พ.ศ.๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

       พ.ศ.๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท

  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผู้บริหาร ๑ คน ครูผู้สอน ๓ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษฯ ๑ คน ธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน อัตราจ้าง ๑ คน โดยมีนางสาวสรินยา  ฉิมมา เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: nonghouchang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิวัฒน์ จันทราภิรมย์ โทรศัพท์: - อีเมล์: nonghouchang@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]