โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

  1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี
  5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม

   

  เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

  1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน
  3. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี
  5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:16:15 น.

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0819474943 อีเมล์: bty.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุติปิยะ เศรษฐีธร โทรศัพท์: 0819474943 อีเมล์: sutipiya2563@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]