โรงเรียนบ้านศรีเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน

   

  1. ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านศรีเมือง ตั้งอยู่ 129 หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี       

  มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ดังนี้

  ชื่อเดิม “โรงเรียนบ้านป่ารัง” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยเปิดเป็นสาขาของ  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-4 โดยมีนายเสวก  แสงทอง เป็นครูจ้างสอน จำนวนนักเรียนในระยะก่อตั้งไม่ปรากฏ

            พ.ศ. 2516 ชาวบ้านได้บริจาคที่ดินให้จำนวน 10 ไร่ และสร้างอาคารเรียน   ชั่วคราวให้จำนวน 1 หลัง และทางราชการได้มีคำสั่งให้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านศรีเมือง” มีนายประเสริฐ  วรรณกลาง ตำแหน่งครูตรีโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157  ทำการสอนแต่เพียงผู้เดียวจนได้รับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2516

            8  เมษายน  2528 นายประเสริฐ  วรรณกลาง ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดเทพอำไพ อำเภอบ้านหมี่และแต่งตั้งนางยมโดย อารีศรีสม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง

            8  กันยายน  2529 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีมีคำสั่งที่ 352/2529  แต่งตั้ง     นายสุเทพ  เธียรสำราญ อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโคกสำโรง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึง 25 พฤศจิกายน 2531 จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองน้ำทิพย์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านหมี่

            13  กรกฎาคม  2532 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีมีคำสั่งที่ 401/2532 แต่งตั้ง นายชูชัย  โพธิ์ช่วย อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านใดยาวมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึง 23 พฤษภาคม 2538 จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพัฒนานิคมและแต่งตั้งนางสุรัสวดี  เชื้ออ่อน รักษาการในตำแหน่ง

            13 กันยายน 2538 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีมีคำสั่งที่ 555/2538 แต่งตั้ง       นายวิเชียร  พูลพงษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

            18  กันยายน 2541 แต่งตั้งให้นายวิเชียร  พูลพงษ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 ตามคำสั่งที่ 436/2541

            25  มิถุนายน 2546 แต่งตั้งนายวิเชียร  พูลพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามคำสั่งที่ 201/2546

            16 พฤษภาคม 2548 นายวิเชียร  พูลพงษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ตามคำสั่งที่ 135/2548

            20 มิถุนายน 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 มีคำสั่งที่ 243/2548 แต่งตั้ง     นายเจริญศักดิ์  ทะนุก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศรีเมือง

            9  ตุลาคม  2550  นายเจริญศักดิ์  ทะนุก  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินทอง  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 2  ที่ 432/2550  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2550

            9  ตุลาคม  2550   นายวิทูร  ครุฑจันทร์ ครู  อันดับ  คศ. 2  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า  กลุ่ม อำเภอโคกเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมือง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 2  ที่  434/2550  ลงวันที่  2  ตุลาคม  2550 

            25 มิถุนายน 2551 นางกาญจนา  บุญคง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งที่392/2551 และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553

       13 มกราคม 2553 นายสุพรต  คันธสอน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่ง

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 ที่ 610/2552 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง

           ต่อมา   คือนางสาวธนามัย  ชัยปราบ  ย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2559  และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง  จังหวัดขอนแก่น

   ผู้อำนวยการมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นายฐากร  ตะกรุดสงค์   ย้ายมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2562  จากโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง   โดยนายฐากร  ตะกรุดสงค์  ดำรงตำแหน่งผู้ิำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมือง  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564  และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนโคกสะแกลาด  จังหวัดเพชรบูรณ์

  ปัจจุบัน   นางสมศรี   รัตนศรี   ผู้อำนวยการชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมือง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-18 09:57:20 น.

โรงเรียนบ้านศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0902619653 อีเมล์: Bansrimucang.lum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปภัสรา ขุนทองพันธ์ โทรศัพท์: 0624908178 อีเมล์: Papatsara210736@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]