โรงเรียนบ้านศรีเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • laughพันธกิจfrown

          พัฒนาผู้เรียนรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี  สนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  ฝึกทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  enlightenedเป้าประสงค์enlightened

  1. นักเรียนได้รับโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้จากบริการทางการศึกษาของ     โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเกิดการเรียนรู้และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี  สามรถอยุ่ร่วมกับผู้อื่น

      ได้อย่างมีความสุข

  3. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันโรค

  4. นักเรียนมีทักษะวิชาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-18 09:57:20 น.

โรงเรียนบ้านศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0902619653 อีเมล์: Bansrimucang.lum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปภัสรา ขุนทองพันธ์ โทรศัพท์: 0624908178 อีเมล์: Papatsara210736@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]