โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนพระนารายณ์

             “ โรงเรียนพระนารายณ์ ” เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ออกไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ มีเนื้อที่ 56 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา ผู้ที่คิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้นคือ นายชงค์ วงษ์ขันธ์ และ นายสุพจน์ วัฒนประดิษฐ์ ต่อมา นาย เจริญ เจริญทรัพย์, พันเอก(พิเศษ) วิเชียร อ่อนนุช, นายประวัติ(ย้ง) งามพันธุ์ดิศร และ คณะกรรมการชุดหนึ่ง ดำเนินการจัดหาซื้อที่ดินในท้องที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ต่อมา นายโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตอนแรกใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนพิบูล 2 ” แต่ทางคณะกรรมการเห็นว่าควรใช้ชื่อเดิมของโรงเรียนประจำจังหวัดของลพบุรีจึงได้ขอตั้งชื่อโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 และใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนพระนารายณ์ ” หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก จำนวน 5 ห้องเรียน ทำถนนหินลูกรัง ถมที่และปรับปรุงพื้นที่ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 20 ห้อง บ้านพักครู 3 หลังห้องน้ำ – ห้องส้วม 2 หลัง ตลอดจนมีผู้บริจาคสมทบอีกเป็นจำนวนมาก

           ใน ปี พ.ศ.2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียน 318ค จำนวน 2 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 2 ยูนิต บ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง และอาคารเรียนชั่วคราว 18 ห้องเรียน อีกทั้งยังได้รับเงินบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนหนึ่ง จึงสามารถสร้างอาคารเรียนได้สำเร็จ และรับนักเรียนเข้าเรียนได้จำนวน 40 ห้องเรียน 
                ปี พ.ศ. 2525 จำนวนนักเรียนมีเพิ่มขึ้นถึง 2,984 คน ซึ่งต้องใช้ห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 60 ห้องเรียน  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  สร้างอาคารเรียน 318ค อีก 1 หลัง โรงฝึกงาน    1 ยูนิต บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ  ห้องส้วม 1 หลัง และได้รับบริจาคเป็นวัสดุสร้างสนามบาสเก็ตบอล จากนายพีรศักดิ์ ศิริพานิชกร เป็นเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคสร้างศาลาร่วมใจอีก 1 หลัง ราคาประมาณ 200,000 บาท

                ปี พ.ศ.2529 โรงเรียนพระนารายณ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์ กลุ่ม ส.ว.น.พ. และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มีพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและเพื่อเฉลมฉลองในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ได้รับเงินบริจาคเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 178,250 บาท โดยตั้งชื่อหอพระนี้ว่า “ หอพุทธนวมินทร์ ” 
                ปี พ.ศ.2531 สร้างอาคารเรียน 316ล เพิ่มอีก 1 หลัง งบประมาณ 4,540,000 บาท ปี พ.ศ.2533 สร้างโรงฝึกงานเพิ่มอีก 1 หลัง 
                ปี พ.ศ.2535 สร้างบ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง งบประมาณ 584,000 บาท 
                ปี พ.ศ.2536 สร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง ในวงเงิน 121,000 บาท และสร้างลู่วิ่งมาตรฐาน ในวงเงิน 500,000 บาท 
                ปี พ.ศ.2541 โรงเรียนพระนารายณ์ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มรับในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน 
                ปี พ.ศ.2547 เปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นสื่อระดับชั้น ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน 
            ปี พ.ศ.2548 เปิดสอนโปรแกรมคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, มุ่งสู่เตรียมทหาร ในระดับชั้น ม.1            

            ปี พ.ศ.2550-2551 สร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล (ตอมเข็ม) 1 หลัง งบประมาณ 17,441,000 บาท

              ปัจจุบัน โรงเรียนพระนารายณ์ จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศักราช 2551 เป็นโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล และเปิดสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษาแบบเข้มตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit   of   Asean) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   จัดชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียน 14:13:12 /10:09:09    ครู-อาจารย์ 152 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน 
               ด้วยความสามารถในการบริหารงานของฝ่ายบริหารงาน และความความตั้งใจในการสอน และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของครู – อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ความร่วมมือในการสนับสนุนแก่โรงเรียนในด้านต่างๆ ของผู้ปกครองและชุมชนทั้งในอดีต และปัจจุบันทำให้ โรงเรียนมีความ เจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียง ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลพระราชทานในปี พ.ศ. 2547 นับว่าโรงเรียนพระนารายณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญของจังหวัดลพบุรีเป็นที่ยอมรับของ ชาวลพบุรี และชุมชนโดยทั่วไป

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-26 08:58:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกาญจนา บุญคง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปุณยธร วุฒิประภา

 • นางสาวณปภัช รุจิระกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,596
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]