โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ี่เหมาะสม จิตเป็นสาธารณะและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
  3. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นพบและพัฒนาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพทุกด้านโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม
  4. พัฒนาสภาาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่่างหลากหลายบุคคล
  5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถรองรับการประเมินได้จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล

       

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตัวชี้วัดด้านผู้เรียน
  2. ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  4. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
  5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีจำนวนเพียงพอ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-26 08:58:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกาญจนา บุญคง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพิชญา เกตุสกุล

 • นางพรทิพา ทองแย้มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,596
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]