โรงเรียนวัดจักรสีห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทยและท้องถิ่น
  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการเรียนรู้
  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-23 10:58:06 น.

โรงเรียนวัดจักรสีห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036543219 อีเมล์: liizard@msn.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา อินทร์กลับ โทรศัพท์: 0851774398 อีเมล์: liizard@msn.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]