• อำนาจหน้าที่
 • บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             

  1. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ           

     1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15                             

     2) จัดกระบวนการศึกษา  ม. 24-30           

     3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ม. 39                   

     4)  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40          

     5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50 

     6) ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59           

     7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66            

  2. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545           

     1) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6                       

     2) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่            

     3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12           

     4) ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด     

  3. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39)                

     1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา 

     2) บริหารกิจการสถานศึกษา                    

     3) ประสานระดมทรัพยากร                                                          

     4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา                

     5) จัดทำรายงานประจำปีต่อ กก.เขตพื้นที่                                     

     6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร                

     7) อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย                  

     8) ตามที่ได้รับการกระจาย มอบอำนาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45                       

          - ปลัดศธ. เลขาฯ  ถึง ผอ.สถานศึกษา        

          - ผอ.สำนักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา                       

          - ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา     

  4. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ.

      แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546

     1)  วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา      

     2)  วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

     3)  เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป                    

     4)  แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ      

  5. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

     1)  ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1) 

     2)  พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2)

     3)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3)   

     4)  จัดทำมาตรฐานภาระงานครู ม.27(4)

     5)  ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5) 

     6)  ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6)                

     7)  สั่งให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49

     8)  สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ม.53(4)  

     9)  สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง               

  10)  สั่งให้ครูพ้นทดลองทำงานต่อไป  ม.56 วรรคสอง               

  11)  สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ  อ.ก.ค.ศ  ม.64               

  12)  สั่งให้ครูรักษาการในตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) ม.68              

  13)  สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู  ม.73               

  14)  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75                                     

  15)  แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐาน  

         วิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพระเบียบแบบแผนฯ  ม.78               

  16)  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ม.79                                       

  17)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน  ม.81               

  18)  รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.82                                           

  19)  เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.95 98               

  20)  อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ม.108                    

  21)  สั่งแต่งตั้งกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสปกครองฯ ม.110 (4)               

  22)  สั่งให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตำแหน่ง

         ไร้ประสิทธิภาพ จำคุก   

  6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและ

       ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ที่เป็นนิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546

       กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

     1)  ผู้อำนวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 

     2)  นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน  สพท.

           แจ้งสพฐ.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินคดี           

     3)  การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู

          และบุคลากรทางการศึกษา           

     4)  ยุบ รวม เลิกล้มรร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน

          จำหน่ายตามหลักเกณฑ์ สพฐ.กำหนด           

     5)  รร.มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้ จัดหา

           ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

          แต่จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กก.รร.ต้องเห็นชอบ รายงานสพท.            

     6)  รร.มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน

          อำนาจที่เลขา กพฐ.มอบ หรือ 

          ผอ.สพท.มอบตามหลักเกณฑ์ที่สพฐ.กำหนดยกเว้นเงินเดือน            

     7)  จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามรบสพฐ.กำหนด และทรัพย์สินฯ

           ผู้อุทิศทำหลักฐานการรับ บัญชีรับ-จ่ายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกสิ้นปี

           งบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว  

  7. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น  เช่น                

     - รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548                

     - กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา                

     - รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

        ความประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548                

     - รบ.ศธ.ว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ

       ของสถานศึกษา พ.ศ.2547                

     - รบ.ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547                

     - รบ.ศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547                

     - รบ.ศธ. ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547                

     -รบ.ศธ. ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547                

    - รบ.ศธ. ว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547                

    - รบ.ศธ. ว่าด้วยการยกเลิกเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547

  - รบ.ศธ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547

       (บรรณานุกรม : https://www.kroobannok.com/23995)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พงค์สันต์ เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0968921577 อีเมล์: pongsankiki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]