• คณะกรรมการนักเรียน
 • คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  ที่ ๒๕๐ / ๒๕๖๒

  แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

   

  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

   

  สั่ง ณ วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

   

  โดย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

  : นางพิมพ์ฉวี    จิตรบรรพต

  ****************

   

   

  ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์ (ป.๕/๘)

   

  รองประธานสภานักเรียน  คนที่ ๑

  เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง (ป.๕/๑ MEP)

   

  รองประธานสภานักเรียน  คนที่ ๒

   เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด (ป.๕/๘)

   

  เลขานุการสภานักเรียน

  เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์ (ป.๔/๘)

       

  คณะกรรมการสภานักเรียน   ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

  ๑. เด็กชายเอกอาทิตย์  เกิดสมบูรณ์ (ป.๕/๑ MEP) 

  ๒.  เด็กชายภูมิพัฒน์  ภู่ชัย (ป.๔/๑ MEP

  ๓. เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย (ป.๕/๑ MEP) 

  ๔. เด็กชายสุวภัทร  ดวงเทพ (ป.๔/๒ MEP)

  ๕. เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม (ป.๖/๖) 

   ๖. เด็กชายภูมินิพัทธ์  จิตตพัฒน์โภคิน (ป.๔/๑ MEP)

   

   คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายปกครอง

  ๑. เด็กชายชัยพร  จำนงค์หาญ (ป.๕/๘)     

  . เด็กหญิงปรีรติ  ปานเพ็ชร์ (ป.๕/๘)

  ๓. เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ (ป.๕/๗)     

  ๔.. เด็กหญิงกัญญาพร  เยาะสูงเนิน (ป.๖/๓)

  ๕.  เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค (ป.๖/๘)       

  ๖.  ด็กหญิสุชาดา  แดงสกุล (ป.๔/๒ MEP)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ

  ๑.  เด็กชายปวุฒิ  ยาคำ (ป.๕/๕)  

  ๒.  เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น (ป.๕/๓)

  ๓.  เด็กหญิงภคลักษณ์  เรือนหลวง (ป.๖/๖) 

  ๔.  เด็กชายวีรวัฒน์  ผลทับทิม (ป.๖/๕)

  ๕.  เด็กหญิงอภิสรา  ศรีโตนด (ป.๔/๖) 

  ๖.  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งแย้ม (ป.๔/๔)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายปฏิคม

  ๑.  เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นทอง (ป.๕/๓) 

   ๒. เด็กหญิงรวิกานต์  กำเนิดเกียรติศักดิ์ (ป.๕/๔)

  ๓. เด็กหญิงไปรยา  เทียนถาวร (ป.๔/๗) 

  ๔. เด็กชายรวิพล  ปานสินชัย (ป.๔/๗)

  ๕. เด็กหญิงเมทาวิณี  พันมานิมิตร (ป.๖/๓) 

   ๖.  เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด (ป.๕/๘)

                                                                                                               

  คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ๑.  เด็กชายธนภัทร  ดิษบรรจง (ป.๕/๒ MEP

  ๒. เด็กหญิงวิรนทร์ณัชชา  ห้ำบัวเสริฐ (ป.๕/๒ MEP)

  ๓. เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า (ป.๕/๗) 

  ๔. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประภารัตน์ (ป.๖/๔)

  ๕. เด็กหญิงธัญชนิต  วิริยะ (ป.๖/๒ MEP) 

   ๖. เด็กหญิงวาศิลา  สีตะระโส (ป.๖/๒ MEP)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายศานาและวัฒนธรรม

  ๑. เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข (ป.๕/๔) 

  ๒. เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง (ป.๖/๘)

  ๓. เด็กชายรัชชานนท์  สะมะถะ (ป.๔/๕) 

  ๔. เด็กชายธนภัทร  วิชัยดิษฐ (ป.๖/๔)

  ๕. เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์ (ป.๖/๑ MEP) 

  ๖. เด็กชายเตวิพัฒน์  กลิ่นหัวไผ่ (ป.๕/๕)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายสุขภาพอนามัย

  ๑. เด็กหญิงณฐิตา  เรือนงาม (ป.๕/๖) 

  ๒. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเกตุกุล (ป.๖/๗)

  ๓. เด็กหญิงลภัสรดา  สุขตี (ป.๖/๗) 

  ๔. เด็กหญิงภคพร  เรือนงาม (ป.๔/๕)

  ๕. เด็กหญิงฐานิกา  คงดี (ป.๔/๘) 

  ๖.  เด็กชายมหาสมุทร  ด่านสุขณรงค์ (ป.๕/๖)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๑. เด็กหญิงเกวลิน  โภคาพานิช (ป.๔/๓)

  ๒. เด็กชายพงศกร  อดทน (ป.๔/๖)

  ๓. เด็กหญิงธนัสถา  เตชกาญจนพงศ์ (ป.๔/๓) 

  ๔. เด็กชายกิตติกร  ไทยมานิตย์  (ป.๔/๔)

  ๕. เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์ (ป.๖/๑ MEP) 

  ๖. เด็กหญิงสุพิฌา  แจ้งงุด (ป.๖/๕)

   

  คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย

  smileyฝ่ายวิชาการ : ครูเจนเนตร์   พันธุ์เกตุ  และ 

           ครูสุธีรา  ฉายชูวงษ์ 

  surpriseฝ่ายปกครอง    : ครูเรณู  ไม้แก่น,  ครูอรพิณ  จ่าหมื่นไวย์  และ

  ครูธนาพล  กุลกุศล

  cheekyฝ่ายกิจกรรม กีฬา และ นันทนาการ :ครูมิตชัย  ใจชอบ และ

  ครูไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม

  yesฝ่ายปฏิคม  :ครูจิตรา  พ่วงพุ่ม และ

  ครูภัทรพร  มลคลพิทักษ์กุล

  heartฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม   :ครูธนเดช  นุชเอี่ยม และ

  ครูสมปราชญ์  เพ็งกลาง

  kissฝ่ายสิ่งแวดล้อม :ครูภาวินี  ศรีเอี่ยม   และ  

  ครูกาญจนา  สุขเคหา 

  cryingฝ่ายสุขภาพอนามัย :ครูวรรณี  แจ่มศิริพงษ์ และ
   
               ครูสุภา  จันทา
   
  enlightenedฝ่ายประชาสัมพันธ์  :ครูนุจรี  ไชยสกุล,  ครูศุภกานต์  สังข์สอน และ
   
  ครูธมน  ขาวนิลรัตน์
   
  mailที่ปรึกษาสภานักเรียน : ครูอุษณีย์   จันทรวิลักษณ์,  
   
                ครูรุ่งนภา  สังสะอาด, ครูบุษกร  ภูภักดี  และ 
   
            ครูกฤษ  กล้าเอี่ยม
   
   
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พงค์สันต์ เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0968921577 อีเมล์: pongsankiki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]