• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  ที่ ๑๔๖ / ๒๕๖๑

  แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

   

  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

   

  สั่ง ณ วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

   

  โดย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

  : นางพิมพ์ฉวี    จิตรบรรพต

  ****************

   

   

  ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์ (ป.๕/๘)

   

  รองประธานสภานักเรียน  คนที่ ๑

  เด็กญิงวาศิลา   สีตะระโส (ป.๕/๒ MEP)

   

  รองประธานสภานักเรียน  คนที่ ๒

   เด็กหญิงปุณยวีร์   เนียมคำ (ป.๕/๘)

            

  เลขานุการสภานักเรียน

  เด็กหญิงธัญชนิต   วิริยะ (ป.๕/๒ MEP)

       

  คณะกรรมการสภานักเรียน   ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

  ๑. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสี (ป.๖/๘) ๒.  เด็กชายนพรุจ   รัตนศิริ (ป.๖/๒) 

  ๓. เด็กหญิงบุญญิสา   ชำนาญ (ป.๔/๕) ๔. เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มรุ่งโรจน์ (ป.๔/๘)

  ๕. เด็กหญิงบุญญิสา   บุญเรือง (ป.๔/๘)   ๖. เด็กหญิงวาเลนทิพย์   สุขสวัสดิ์ (ป.๕/๔)

  ๗.  เด็กชายระดมพล   นุสไพ (ป.๕/๘)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายปกครอง

  ๑. เด็กชายนิติภูมิ  โตบุญเรือง (ป.๖/๓) . เด็กชายภัทรชัย  ชูจิตร (ป.๖/๓)

  ๓. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินสุชาติ (ป.๕/๓) ๔.. เด็กหญิงศิริพาพร   ประภารัตน์ (ป.๕/๔)

  ๕.  เด็กชายกิตติธัช   อังสนั่น (ป.๔/๓) ๖.  ด็กหญิงขวัญจิรา   ปานสิงห์ (ป.๔/๘)

  ๗.  เด็กหญิงธนปภัทร   อุทาวงค์ (ป.๔/๘)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ

  ๑.  เด็กชายภูดิศ  ชลกุลจนา (ป.๖/๑)  ๒.  เด็กชายปวุฒิ   ยาคำ (ป.๔/๕)

  ๓.  เด็กชายเดชา  นาคประเสริฐ (ป.๔/๖) ๔.  เด็กชายวีรวัฒน์  ผลทับทิม (ป.๕/๕)

  ๕.  เด็กชายปิติภัทร  ศิริภาพ (ป.๕/๖)  ๖.  เด็กหญิงศุภธิดา   บัวผัน (ป.๖/๗)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายปฏิคม

  ๑.  เด็กหญิงพิชญธิดา  วราโภ (ป.๖/๘)  ๒. เด็กหญิงศิรดา   ลาวัลย์ (ป.๔/๘)

  ๓. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มพวง (ป.๔/๘) ๔. เด็กชายวชิรวิทย์  นิลเขียว (ป.๕/๒)

  ๕. เด็กชายพันธุ์ธัช   สุดสอาด (ป.๕/๒)   ๖.  เด็กหญิงญาณิศา   คงคามี (ป.๖/๕)

                                                        ๗.  เด็กหญิงอมรปรียา  สีโห้ (ป.๖/๕)                                                               

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ๑.  เด็กหญิงชวณัฐ   เชี่ยวชาญ (ป.๖/๒) ๒. เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีสุภาพ (ป.๔/๔)

  ๓. เด็กหญิงภคพร  สุวรรณรังษี (ป.๔/๔) ๔. เด็กหญิงธีรดา   นาคสมพันธ์ (ป.๕/๑)

  ๕. เด็กหญิงศรุตา   ยิ้มเจริญ (ป.๕/๑)  ๖. เด็กชายเก้า   ดูดดื่ม (ป.๕/๓)

  ๗.  เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง (ป.๖/๑) ๘.  เด็กหญิงอาสัรา   สำราญ (ป.๖/๔)

   

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน  ฝ่ายศานาและวัฒนธรรม

  ๑. เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวลสกุล (ป.๕/๗)  ๒. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์เมือง (ป.๔/๓)

  ๓. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้ววงศ์ (ป.๔/๘) ๔. เด็กหญิงวราวรรณ   ทิพยไพฑูรย์ (ป.๔/๘)

  ๕. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ศรีธรรมาภรณ์ (ป.๔/๘) ๖. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แจ้งงุด (ป.๕/๕)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายสุขภาพอนามัย

  ๑. เด็กหญิงลักษมี  คงเพ็ชร (ป.๖/๔) ๒. เด็กชายปุญญเชฏฐ์  อวัสดารักษ์ (ป.๔/๗)

  ๓. เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ (ป.๔/๗) ๔. เด็กชายภูเบศ  เขตการณ์ (ป.๔/๘)

  ๕. เด็กหญิงพชรมน  ด้วงวงษ์ (ป.๕/๖) ๖.  เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์ (ป.๕/๗)

  ๗.  เด็กหญิงกฤติพร  ลิขิต (ป.๖/๗)

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๑. เด็กหญิงวรรณกานต์  ภู่น้อย (ป.๖/๔) ๒. เด็กหญิงรัญชน์รมณ  ปิ่นแก้ว (ป.๔/๑)

  ๓. เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง (ป.๔/๑) ๔. เด็กหญิงปัญญาพร   วงษ์ปัญญา  (ป.๔/๖)

  ๕. เด็กหญิงปาลิตา  บุญกล้า (ป.๔/๘) ๖. เด็กหญิงชญานันทน์  เตียศรีพัฒนสุข (ป.๔/๘)

   

   

  คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย

  ฝ่ายวิชาการ : ครูเจนเนตร์   พันธุ์เกตุ  และ  ครูสุธีรา  ฉายชูวงษ์ 

  ฝ่ายปกครอง    : ครูสุรพล  ประไกลวรรณ  และ ครูธนาพล  กุลกุศล

  ฝ่ายกิจกรรม กีฬา และ นันทนาการ :ครูมิตชัย  ใจชอบ และ ครูไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม

  ฝ่ายปฏิคม  :ครูจิตรา  พ่วงพุ่ม และ ครูภัทรพร  มลคลพิทักษ์กุล

  ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม   :ครูธนเดช  นุชเอี่ยม และ ครูกอบกุล  ลังกาพินธุ์

  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม :ครูกาญจนา  สุขเคหา และ ครูภาวินี  ศรีเอี่ยม

  ฝ่ายสุขภาพอนามัย :ครูวรรณี  แจ่มศิริพงษ์ และ ครูเพ็ญศรี  ทองสอาด
   
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  :ครูนุจรี  ไชยสกุล,ครูอรพิณ  จ่าหมื่นไวย์  และครูศุภกานต์  สังข์สอน
   
  ที่ปรึกษาสภานักเรียน : ครูอุษณีย์   จันทรวิลักษณ์,ครูรุ่งนภา  สังสะอาด   
   
                             ครูเรณู  ไม้แก่น และ ครูบุษกร  ภูภักดี
   
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-03 06:40:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิตยา ฮวบหิน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัตนา สุขตั้งมั่น

 • นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,392
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]