• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  ๑.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งด้านคุณภาพ

       ผู้เรียน  ด้านการเรียนการสอน  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

       และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  ๒.  พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถสู่

        ประชาคมอาเซียนและสู่คุณภาพระดับสากล

  ๓.  ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นไทยและ

       การดำรงชีวิตตามวิถีไทย  โดยยึดหลัก

       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์ (Goals)

  ๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  อ่านออก  เขียนได้

   คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์  และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา

  ๒  ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ

  ของคนไทย

  ๓.  ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

  ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

  ๔.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ

  และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒

  ๕.  สถานศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พงค์สันต์ เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0968921577 อีเมล์: pongsankiki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]