• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2563)

      ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้อง

  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไปสู่ผลสำเร็จโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดยุทธศาสตร์

  ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2558-2563) ให้สอดคล้องกับ

  การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

  การพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ และ

  ส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยกำหนดเป้าหมายคุณภาพ

  ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะ ด้านความรู้ ทักษะ

  และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  โดยมียุทธศาสตร์

  ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 

        ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา

  กระทรวงศึกษาธิการ(ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการศึกษา

  โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่

  1. เด็กจบ ป. 1  ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม

  2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม. 1 – 6 ต้องเลือกเรียน

  วิชาเสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได้

  3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4.  การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ

  5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

  6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ  คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็ก

  ได้อย่างแท้จริง  นอกจากนี้มีนโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ด้วย

   

  ยุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการตลอดยุทธศาสตร์จนถึง พ.ศ. 2563

  1. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอน

      1.1 ปฏิรูปหลักสูตร ตำรา หนังสือเรียน

      1.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

      1.3 ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 

      1.4 ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

      1.5 ปฏิรูปการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

  2. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ

      2.1 ปฏิรูประบบการสรรหา 

      2.2 ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

      2.3 ปฏิรูประบบการพัฒนาครู   

      2.4 ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

  (บรรณานุกรม : www.petburi.go.th/web/attachments/article/681/02.ส่วนที่%201.doc)

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พงค์สันต์ เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0968921577 อีเมล์: pongsankiki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]