• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ ( SCHOOL  VISION)

  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี   

  เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   พัฒนาสู่สากล 

   บนพื้นฐานความเป็นไทย  

  รวมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

  มองกว้าง                 คิดไกล                  ใฝ่ดี

   

  ความหมายปรัชญาของโรงเรียน

    มองกว้าง  หมายถึง  มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 

  ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

   

    คิดไกล  หมายถึง  มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้

  ในโรงเรียน  เช่น คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

   

    ใฝ่ดี  หมายถึง  โรงเรียนมุ่งสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

  รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีคุณธรรม  

   จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พงค์สันต์ เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0968921577 อีเมล์: pongsankiki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]