• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •               มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

   

  ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  


  มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
  ๑.๑มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
  ๑.๒มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๑.๓ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ

  ที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
  ๑.๔เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
  ๑.๕มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
  ๑.๖สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

  นันทนาการตามจินตนาการ


  มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  ๒.๑มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๒.๒เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  ๒.๓ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
  ๒.๔ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม


  มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๑มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้

  และสื่อต่างๆ รอบตัว 
  ๓.๒มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
  ๓.๓เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
  ๓.๔ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

  มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

  ๔.๑สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

  ความคิดของตนเอง
  ๔.๒นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
  ๔.๓กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
  ๔.๔มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ


  มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
  ๕.๑ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๕.๒ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๕.๓ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๕.๔ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์


  มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน

  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
  ๖.๑วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 
  ๖.๒ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
  ๖.๓ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้    
  ๖.๔มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ


  ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 


  มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
  ประสิทธิผล 

  ๗.๑ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ

  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  ๗.๒ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัด

  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  ๗.๓ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

  และพัฒนาการทางสติปัญญา  
  ๗.๔ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ
  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
  ๗.๕ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  ๗.๖ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน

  และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
  ๗.๗ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ

  และใช้ผลในการปรับการสอน 
  ๗.๘ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
  ๗.๙ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ


  มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  และเกิดประสิทธิผล 
  ๘.๑ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
  ๘.๒ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

  ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
  ๘.๓ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

  ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
  ๘.๔ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 
  ๘.๕นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
  ๘.๖ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

  เต็มศักยภาพและเต็มเวลา


  มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

  ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ๙.๑คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด 
  ๙.๒คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

  สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
  ๙.๓ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา


  มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้

  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  ๑๐.๑หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
  ๑๐.๒จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด

  ความสามารถและความสนใจ 
  ๑๐.๓จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ

  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
  ๑๐.๔สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

  ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ๑๐.๕นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

  อย่างสม่ำเสมอ
  ๑๐.๖จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน


  มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม

  ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  ๑๑.๑ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย

  มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น

  และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
  ๑๑.๒จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
  ๑๑.๓จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้

  ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  ๑๒.๑กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑๒.๒จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

  มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑๒.๓จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

  คุณภาพสถานศึกษา 
  ๑๒.๔ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑๒.๕นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

  การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๒.๖จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน


  ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 


  มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา

  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๑๓.๑มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้

  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา

  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๓.๒มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว

  ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 


  ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา


  มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา

  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
  ๑๔.๑จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา

  และจุดเน้นของสถานศึกษา 
  ๑๔.๒ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา

  และจุดเน้นของสถานศึกษา 


  ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม


  มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
  การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
  ๑๕.๑จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น

  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  ๑๕.๒ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

  (บรรณานุกรม : http://www.anubanpattani.ac.th/)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 15:26:33 น.

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พงค์สันต์ เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0968921577 อีเมล์: pongsankiki@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]