• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดวังกะจับ  ตั้งขึ้นปี พ.ศ. ๒๔๖๙  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เล่าเรียน  นายอำเภอสมัยนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  และดำเนินการด้วยเงินการศึกษาพลี  เงินการศึกษาพลีนี่คือ เงินที่ชายไทยอายุ ๑๘ ปี จะต้องเสียบำรุงท้องที่ให้ราชการเพื่อนำมาช่วยการศึกษา  ต่อมาได้บอกเลิกเงินศึกษาพลี  ไปใช้เงินฝ่ายประถมศึกษา  ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ – ป.๔ดำเนินการจนถึง พ.ศ.๒๕๐๗  พระใบฎีกาจ้าย  ญาณโก  เจ้าอาวาสวัดวังกะจับ  นายประมูล  ผนึกทอง  ศึกษาธิการจังหวัด  นายกุล  วงษ์บุตร  ศึกษาธิการอำเภอค่ายบางระจัน กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมือกันจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ ฉ. พื้นต่ำขนาด ๔ ห้องเรียนออกมุขกลาง  ขนาดห้องเรียน ๘.๕๐ เมตร คิดเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท  ประชาชนโดยการนำของพระใบฎีกาจ้าย  ญาณโก  บริจาคสมทบอีก ๑,๐๐๐ บาท  อาคารเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของวัดวังกะจับครึ่งหนึ่ง  และอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในที่ดินของเอกชน  ในตอนหลังทางโรงเรียนหาเงินซื้อในราคา ๖,๔๐๐ บาท  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๘  ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาจัดทำฝ้า  เพดาน  และกั้นห้องเรียนเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๙  ทางราชการโอนการศึกษาประชาบาลไปอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  ระเบียบต่างๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓  จึงโอนมาขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

            พ.ศ. ๒๕๑๖  ทางราชการได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับจาก ๔ ปี เป็น ๗ ปี เริ่มเปิดสอนชั้น ป.๕ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖

            พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณเงินผันนำเงินมาต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป ๑ ฉ. อีก ๓ ห้องเรียน  ใช้งบประมาณ  ๑๙๕,๐๐๐ บาท

            พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  อีกหนึ่งหลัง ๔ ห้องเรียน  และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณจาก ก.ส.ช.  สร้างถังน้ำประปาแบบถังคู่พร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำ  เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท

            พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  อีก ๔ ห้องเรียน  เป็นเงินงบประมาณ  ๑๐๐๐,๐๐๐ บาท  และต่อมาได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

            พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างส้วมมาตรฐานแบบ สปช.  จำนวน ๕ ที่นั่ง ๔ ที่ปัสสาวะ  เป็นเงินงบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท

            วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐  นายสำเภา  ถ้ำทอง  และนายสนอง  ถ้ำทอง  ได้บริจาคที่ดินให้ใช้ประโยชน์ในราชากรของโรงเรียนวัดวังกะจับ  จำนวนที่ดิน ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา

            พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล  ที่หน้าอาคารเรียนแบบ ๐๑๔ จำนวน ๑ ชุด

            พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมจำนวน ๔ ที่นั่ง  โดยใช้งบประมาณทางราชการอีก ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๐๑,๐๐๐ บาท

            วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ สำนักงานประถมศึกษาอำเภอค่ายบางระจัน  ได้ส่งตัวนายสมชาย  ด่านสกุลเจริญ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดขุนสงฆ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดวังกะจับ  แทน นายธวัช  พูลเจริญศิลป์  ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๕ 

            พ.ศ.๒๕๕๐  ได้สร้างรั้วคอนครีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้ความยาว  ๑๐๔  เมตร  โดยใช้งบประมาณจากการรับบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน  เป็นเงิน  ๑๗๑,๕๐๐  บาท  และสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขึ้นใหม่เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:17:41 น.

โรงเรียนวัดวังกะจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวโสรยา จันทร์น้อย โทรศัพท์: 0994269363 อีเมล์: soraya_3300@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]