โรงเรียนวัดวังขรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ๑. ข้อมูลทั่วไป

  ๑.๑) ชื่อ สถานศึกษา     โรงเรียนวัดวังขรณ์      .ตั้งอยู่เลขที่    -   

  ถนน      -        .ตำบล      โพชนไก่                   อำเภอ       บางระจัน       จังหวัด       สิงห์บุรี

  รหัสไปรษณีย์   16130        โทรศัพท์  036 544412           โทรสาร               -

  e-mail     wangkorn@thaimail.com            website           -

  ๑.๒) สังกัด        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

  ๑.๓) เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

  ๑.๔) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล      ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ๑.๕) เขตพื้นที่บริการการศึกษา หมู่ 10 ต.โพชนไก่ และ หมู่ 11   ต.เชิงกลัด   อ.บางระจัน   จ.สิงห์บุรี

  ๒.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

  ๒.๑)  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายอวยพร  กลิ่นสุคธ์  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ

   

          ๒.๓)   ประวัติ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  

  โรงเรียนวัดวังขรณ์  จัดตั้งเมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2482 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลโพชนไก่ 2”  มีนายประทุม  สุมนเตมี เป็นนายอำเภอบางระจัน  และมีนายเลี่ยม  เอี่ยมสะอาด เป็นศึกษาธิการอำเภอ  ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ก่อสร้างโรงเรียน  โดยมีนายชำนิ  อินวกูล   เป็นผู้บริหาร  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปี   ปีพุทธศักราช 2496  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดวังขรณ์”

                  ปีพุทธศักราช 2503 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน 62,000 บาท สร้างอาคารแบบ ป.1ฉ   4 ห้องเรียน

                  ปีพุทธศักราช 2520 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สร้างส้วมแบบ 501 จำนวน  4 ที่  เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู อีกหนึ่งหลัง เป็นเงิน  50,000 บาท

                  ปีพุทธศักราช 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสร้างบ้านพักครู หนึ่งหลัง เป็นเงิน  65,000 บาท  แบบของกรมสามัญศึกษา  2 ห้องนอน  และสร้างอาคารเรียน แบบ 017 ใต้ถุนโล่ง เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

                  ปีการศึกษา 2522 ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6

                  ปีพุทธศักราช 2524 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขสร้างประปาถังสูง เป็นเงิน 40,000 บาท

                  ปีพุทธศักราช 2525 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 ชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 150,000 บาท

                  ปีพุทธศักราช 2526 ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 60,000 บาท ในการรื้อย้ายบ้านพักครูจากโรงเรียนวัดแหลมคาง อำเภอบางระจัน มาปลูกสร้างใหม่ เป็นแบบสามัญศึกษา  จำนวน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง

                  วันที่ 1  พฤษภาคม  2526 ได้รับงบประมาณเป็นเงิน  230,000 บาท เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526

                  ปีพุทธศักราช 2528 ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 25,000 บาท สร้างส้วม 1 หลัง  จำนวน 3 ที่

  วันที่ 7 มกราคม 2534 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์  แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 3 ถัง เป็นเงิน 43,000 บาท    

                  ปีพุทธศักราช 2534 ได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ  เนื่องจากชำรุดหมดสภาพการใช้งาน

  ปีพุทธศักราช 2538 ได้สร้างป้ายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่ ติดถนนทางเข้าโรงเรียน  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู  กรรมการศึกษา ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน

                  ปีพุทธศักราช 2543 ได้สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนเป็นเงิน  128,000 บาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี

                  ปีการศึกษา 2545 ได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ ปริ้นเตอร์  สแกนเนอร์  เป็นเงิน 81,000 บาท โดยงบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อปฏิรูปการศึกษาจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

                  ปีการศึกษา 2546 ได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  3 เครื่อง พร้อมปริ้นเตอร์  Canon  MPC 190  เป็นเงิน  45,000 บาท  โดยได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

  สภาพปัจจุบัน

              ปีการศีกษา  2550  ได้ขอรื้อถอนบ้านพักครู  จำนวน  2  หลังคือ  หลังที่ 1  และหลังที่ 3โดยใช้ไม้ทำประโยชน์  โดยสร้างอาคารจอดรถให้แก่ครู  และนักเรียน

  โรงเรียนวัดวังขรณ์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี กรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  ตำบล โพชนไก่  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  มีเนื้อที่  6 ไร่   2 งาน  เป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์  อาณาเขตของโรงเรียนเป็นดังนี้

  -  ด้านทิศเหนือ             ติดต่อกับที่ดินของ นายเลียบ นางบรรจง  เอี่ยมงาม และนายจอม  อ่ำจิ๋ว

  -  ด้านทิศใต้                 ติดต่อกับที่ดินวัดวังขรณ์ 

  -  ด้านทิศตะวันออก    ติดต่อกับที่ดินของนายจวน  ปั้นอยู่

  -  ด้านทิศตะวันตก       ติดต่อกับแม่น้ำน้อย

  เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ หมู่  10 ตำบลโพชนไก่ และ หมู่ 11 ตำบลเชิงกลัด  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี  21 กิโลเมตร         จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:33:27 น.

โรงเรียนวัดวังขรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำไพ คำรอด โทรศัพท์: 0817578519 อีเมล์: ้hotline_music@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]