โรงเรียนวัดวังขรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1  พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ   

  2.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และสุขภาพของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                      

  3.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักของประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง                                       

  4. พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ            

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

  2  เป้าหมาย

                  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มีความรู้คู่คุณธรรม อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน รักแผ่นดินถิ่นวีรชน  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:33:27 น.

โรงเรียนวัดวังขรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำไพ คำรอด โทรศัพท์: 0817578519 อีเมล์: ้hotline_music@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]