โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •                       ๑.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
                          ๒.  พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
                          ๓.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                          ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ นำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:39:14 น.

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 0821698701 อีเมล์: obecsing019@singprimary.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา ด้านวังขวา โทรศัพท์: 0817580489 อีเมล์: was02@windowlive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]