โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๒.๒  พันธกิจ

        ๒.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาแกประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

        ๒.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน สร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

        ๒.๒.๓ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นผู้รู้คุณค่าของทรัพยากรและมีการใช้อย่างคุ้มค่า สามารถประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้

        ๒.๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งภายในโรงเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในชุมชน จากหน่วยงานรัฐ และเอกชน พร้อมทั้งระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

        ๒.๒.๕ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

        ๒.๓  เป้าหมาย

        ๒.๓.๑ ประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

        ๒.๓.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันในระดับสูงต่อไป

        ๒.๓.๓ ผู้เรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นผู้รู้คุณค่าของทรัพยากรและใช้อย่างคุ้มค่าสามารถประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้

        ๒.๓.๔ ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถตามาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        ๒.๓.๕ โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทุกด้าน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียน

                     ๒.๓.๖ โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-16 11:35:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพัทธ์ธีญา ไพรมุ้ย

 • นางสาวสายสุณี ทองสวยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองสุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036505110 อีเมล์: nongsoom_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรอุบล ปลายนา โทรศัพท์: 0846986237 อีเมล์: faiifreedom2499@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]