• ตรวจสอบผลการเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

            โรงเรียนวัดโพธิ์งาม  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 มกราคม  พ.ศ. 2462  ในบริเวณที่ดินของวัดโพธิ์งาม  หมู่ที่ 1  ตำบลดอนกำ  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท

            เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลดอนกำ 2  วัดโพธิ์งาม  เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดตั้ง โดยนายอำเภอสรรคบุรี และประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้ง ในระยะเริ่มแรกจัดตั้งโรงเรียนโดยอาศัยศาลาวัดโพธิ์งามเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสหศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่  1-3  หยุดวันโกน  วันพระ  โดยได้รับเงินช่วยการประถมศึกษาเป็นเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา

            1  พฤศจิกายน  2526  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)  ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่  เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            พฤษภาคม  2528  โรงเรียนเปิดขยายชั้นเด็กเล็ก  เพิ่มขึ้นอีก  1  ชั้นเรียนรับเด็กอายุ  6  ขวบ   เข้าเรียน(การจัดชั้นเรียนมีชั้นเด็กเล็ก  และชั้น ป.1-ป.6)

            พฤษภาคม  2531  โรงเรียนเปิดขยายชั้นอนุบาลปีที่  1  ชั้นเด็กเล็ก  รับเด็กอายุ  4  ขวบ  บริบูรณ์เข้าเรียน (การจัดชั้นเรียนมีชั้นอนุบาลปีที่ 1  ชั้นเด็กเล็ก  และชั้น ป.1-ป.6)

            พฤษภาคม  2532  เปลี่ยนชื่อชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาลปีที่ 2  (การจัดชั้นเรียนมีชั้นอนุบาล         ปีที่ 1-2  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)

            พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  1  หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน  และคุณแม่ทองคำ  เมฆโต  บริจาคทรัพย์สร้างต่อเติมชั้นล่างอีก  4  ห้องเรียน

            พ.ศ.  2537  คุณแม่ทองคำ  เมฆโต  และบริษัทเอ็มเคเรสโตรองต์จำกัด  บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  มอบให้  1  หลัง  จำนวน  6  ห้อง  เป็นเงิน  1,570,000  บาท  และนางวันทนา  กระจ่างพันธ์  บริจาคเงินสร้างต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุด  เป็นเงิน  120,000  บาท

            พ.ศ.  2538  รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งามมาใช้อาคารเรียนร่วม  1  ห้องเรียน รับเด็กอายุ  3  ขวบเข้าเรียน

            พ.ศ.  2539  โรงเรียนขยายโอกาสชั้นอนุบาล 3 ขวบ เพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น  และเปิดขยายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-ม.3) ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (การจัดชั้นเรียนมีชั้นอนุบาลปีที่  1-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  และได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ปีงบประมาณ  2539  ของกระทรวงศึกษาธิการ

               ตุลาคม  2539  คุณแม่ทองคำ  เมฆโต  และบริษัทเอ็มเคเรสโตรองต์จำกัด  บริจาคเงิน  1,400,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  เพิ่มให้อีก  1  หลัง  จำนวน  8  ห้องเรียน        มกราคม  2541  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)  ได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 17:14:40 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056484827 อีเมล์: sontha1304@obecmial.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชยุต นามอยู่ โทรศัพท์: 0849515553 อีเมล์: joy-jar@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]