• ตรวจสอบผลการเรียน
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  ๑.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน                                                                             

  ๒.  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมมีความสำนึกในความเป็นไทย  รักท้องถิ่นและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

  ๔.  พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๕.  จัดบริการและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน สถานประกอบการ

  เป้าหมายของโรงเรียน

  ๑) ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นเด็กดี  คนเก่ง  เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นนักคิดสร้างสรรค์  ทำงานร่วมกับคนอื่นได้  มีทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แห่งศตวรรษที่ ๒๑และสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ๒) ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Leaning และวัดประเมินผลตามสภาพจริง

  ๓) โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึงองค์ความรู้รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน

  ๔) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน สถานประกอบการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 17:14:40 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056484827 อีเมล์: sontha1304@obecmial.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชยุต นามอยู่ โทรศัพท์: 0849515553 อีเมล์: joy-jar@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]