โรงเรียนบ้านหนองต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหนองต่อ  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท

  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเดิมประชาชนได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นสถานศึกษาชั่วคราว  โดยปลูกเป็นอาคารโครงหลังคาไม้ไผ่  ไม่มีฝา  พื้นดินธรรมดา  แล้วจ้างครูมาทำการสอนต่อมาเมื่อครูบอกเลิกรับจ้าง  เด็กในท้องถิ่นนี้จึงต้องไปเรียนที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  ซึ่งเป็นระยะทางกว่า  4  กิโลเมตร   อันเป็นเหตุให้ผู้ปกครองส่งเด็กไปเรียนไม่ทั่วถึง

                  นายไสว  กันทัด  ได้ปรึกษาหารือกับนายแสวง   ศรีเมือง  ซึ่งทำหน้าที่ครูช่วยราชการแผนกศึกษาธิการอำเภอหันคา ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินโดยวิธีจับจองได้ที่ดิน  5  ไร่ นายแสวง ศรีเมือง  ได้มอบที่ดินตนเองสมทบอีก  2  งาน  89  ตารางวา  แล้วได้มอบที่ดินทั้งหมดนี้  ให้เป็นที่ดินของโรงเรียนแต่นั้นมา

                  ต่อมาได้มีนายทอง   จันทร์แก้ว   ร่วมกับประชาชน  ในหมู่ที่  5 , 6   ตำบลหันคา  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  เป็นอาคารโครงหลังคาไม้ไผ่  เสาไม้เนื้อแข็งทุบเปลือก  ไม่มีฝา   และร่วมทำอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ของโรงเรียนได้พอสมควรแล้วขออนุญาตเปิดเรียน 

  ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดเรียนได้  เแต่ต้องเป็นสาขาของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ไปพลางก่อน  โดยได้ทำพิธีเปิดเป็นสาขาเมื่อ  28  ตุลาคม  2493  และได้แบ่งเด็กในท้องถิ่นนี้ที่ไปเรียนที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ได้นักเรียนใหม่จำนวน  100  คน เข้าศึกษาในสถานศึกษานี้  ต่อมาราชการได้แต่งตั้งนายแสวง   ศรีเมือง  นายวา   เอี่ยมรอด  ครูใหญ่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  มาทำการสอน  พ.ศ. 2499  ครูโรงเรียนนี้ร่วมกับประชาชน  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 กึ่งถาวรแล้วขออนุญาตเปิดเป็นเอกเทศเมื่อ 12  กันยายน  2499  แต่งตั้งให้นายภุชงค์   นาคสัมฤทธิ์   ครูใหญ่โรงเรียนวัดทองนพคุณ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ให้นายแสวง   ศรีเมือง  ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ต่อไป  ส่วนนายวา   เอี่ยมรอด  กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามตามเดิม

        ปัจจุบันโรงเรียนเปิดให้บริการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - ม. 3 มีนักเรียน  140  คน แต่ละชั้น    มี 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด  11 ห้องเรียน   นักเรียนเพศชายมีจำนวน 84  คน  เพศหญิงจำนวน 56  คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:38:54 น.

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 0882801529 อีเมล์: bannongtoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต โทรศัพท์: 0918399831 อีเมล์: anylai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]