โรงเรียนบ้านหนองต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ปฏิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

  1.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

  2.เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของหลักสูตรครอบคลุมประชากรวัยเรียน

  3.เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นบุคลากรมืออาชีพมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

  4.เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ จริยธรรม เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน สอดคล้องกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:38:54 น.

โรงเรียนบ้านหนองต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 0882801529 อีเมล์: bannongtoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต โทรศัพท์: 0918399831 อีเมล์: anylai@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]