• Download
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 657 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว

  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประวัติโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

  โรงเรียนอนุบาลสระบุรีปัจจุบันมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา อยู่ติดถนนพหลโยธิน 

  ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ พ.ศ. 2487

  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี เปิดทำการสอนครั้งแรก โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียน สตรีสระบุรี “ สหายหญิง”

  ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี ในเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา

  โดยมีนางสาวละเมียด อนุกูลเพชรเกษตร เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนได้ 1 ปี ก็ยุบเลิกไป พ.ศ. 2496

  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 20 คน มีครู 2 คน

  ในสถานที่เดิม โดยมีนางสาวทัศนีย์ นาควนิช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และปีต่อมา นางพรถวัลย์

  สีลาน เป็นครูใหญ่ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ พ.ศ. 2501 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น

  อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นางสาวดวงภรณ์ ฟุ่มฟู เป็นครูใหญ่ มีครู 10 คน

  นักเรียน 299 คน โรงเรียนได้พัฒนาเจริญรุดหน้า มาตามลำดับ จำนวนครู และนักเรียนมากขึ้น

  อาคารเรียนไม่เพียงพอ จำเป็นต้องไปขออาศัยอาคารของ วัดทองพุ่มพวงเป็นที่เรียน รวม 2 ห้อง

  พ.ศ. 2520 ได้ย้ายชั้นเรียนบางชั้น มาเรียนในที่ปัจจุบัน แทน โรงเรียนสตรีสระบุรี “สหายหญิง”

  ซึ่งย้ายไปเรียนร่วมกับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พ.ศ. 2522 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1

  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,997 คน ครู 62 คน ห้องเรียน 48 ห้อง พ.ศ. 2524

  สร้างอาคารห้องสมุด โดยใช้เงินของสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี พ.ศ. 2525

  สร้างอาคารสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้เงินงบประมาณ 3,000,000. บาท สร้างโรงอาหารขนาด

  7 x 27 เมตร โดยใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี จำนวน 64,000 บาท และในปีนี้

  โรงเรียนได้รับโล่พระราชทานดีเด่น 3 ปี ซ้อน (พ.ศ.2523 – 2525) จากสำนักงานคณะกรรมกา

  การประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2526 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดจากที่เดิม มาอยู่ร่วมกันในที่ปัจจุบัน

  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 2,002 คน ครู 61 คน ห้องเรียน 48 ห้อง

  พ.ศ. 2527 นางสาวดวงภรณ์ ฟุ่มฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2527 นางอุทัย

  ตรงเมธี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2528 นางสาวเปรมปรีดิ์ นวลมณี ย้ายม

  าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน -สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 /26 โดยใช้เงินงบประมาณ

  จำนวน 1,040,000. บาท โดยใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี - สร้าง

  อาคารเรียนแบบ สปช. 2 /28 (อาคารบัวขาว) ตึก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โดยใช้เงิน งบประมาณจำนวน

  2,815,000. บาท พ.ศ. 2533 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) ตึก 3 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน

  โดยใช้เงินงบประมาณจำนวน 2,853,700 บาท และสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรีสมทบอีกจำนวน

  728,200 บาท พ.ศ. 2538 นางสาวชูจิต เด็ดแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำวิธีการ จับฉลาก

  เพียงอย่างเดียว มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 พ.ศ. 2542 นายบรรจง บุญไทย ได้ย้ายมาดำรง

  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พัฒนา อาคารเรียนอาคารประกอบ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม

  รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มการขยาย การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จาก 7 ห้องเรียน เป็น 9 ห้องเรียน พ.ศ. 2544 นายบุญสม

  สายหยุด ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้ขยายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3

  จากเดิม 7 ห้องเรียน เป็น 8 ห้องเรียน รวมทั้งได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง และประสาน

  ขอรับความร่วมมือจาก กฟผ.จัดสร้างห้องเรียนสีเขียว พ.ศ. 2544 นายสมพงษ์ ธูปวงษ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่

  งผู้อำนวยการโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง และดำเนินการบริหารงานโรงเรียนด้วยความเรียบร้อย พ.ศ. 2547 เป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดทำการสอนโครงการโรงเรียนสองภาษา(AEP) ชั้นประถมศึกษา

  ปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง นักเรียน 26 คน วันที่ 1 ธันวาคม 2549 นายอนันต์ โนจันทึก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

  โรงเรียน อนุบาลสระบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ ต่าง ๆ

  ดังนี้ พ.ศ. 2550 ทำการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 80 พรรษา ขึ้นจำนวน 2 ศาลาบริเวณทางเข้าประตู

  ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ทดแทนศาลาที่พักผู้ปกครองหลังเดิมที่ชำรุด โดยในการก่อสร้าง คุณวิบูลย์ สุขอนันตธรรม ได้ก่อสร้างศาลามอบให้กับทางโรงเรียน 1 หลังมูลค่า 750,000 บาทส่วนอีกหนึ่งหลัง สมาคมผู้ปกครองผู้ปกครองเครือข่าย บริษัทมโนยนต์ชัย จำกัด บริษัทนิชชินเบรค

  (ประเทศไทย) บริษัท ไดซิน จำกัด และมูลนิธิโอโต้ซัง ร่วมกับริจาคในการก่อสร้างศาลา พร้อมปรับปรุงทางเดิน และ

  รั้วรอบสระบัว สะพานทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ปรับปรุงสนามฟุตบอลและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน พ.ศ. 2550

  ทำการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลด้านหลังอาคารบัวชมพูโดยใช้เงินของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

  พ.ศ. 2551 ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยปลูกต้นไม้บริเวณทางเดินเข้าโรงเรียน พ.ศ. 2551 คุณสมบูรณ์ ชุมศักดิ์วินิจ

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท(สามแสนบาท)

  เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 พ.ศ. 2552 ทำการปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เพื่อรองรับกา

  รติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พ.ศ. 2552 ทำการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาด 3 ชั้น 6 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง โดย

  ใช้เงินรายได้สถานศึกษาประเภทเงินโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 7,350,000 บาท พ.ศ. 2552 ทำการก่อสร้า

  งอาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามบาสเกตบอล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

  จำนวน 1,415,000 บาท และสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี พ.ศ. 2553 ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้อง

  ประชุมอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงระบบเสียงและตกแต่งภายในเพื่อป้องกันการสะท้อนของเสียง และติดตั้งผ้าม่าน

  โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี พ.ศ. 2553 ทำการต่อเติมโรงอาหารด้านทิศเหนือ

  และทิศใต้โดยใช้โครงเหล็กหลังคาเมลทัลชีสสำหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหารกลางวัน พ.ศ. 2553 ทำการก่อสร้าง

  โครงหลังคาเมลทัลชีสบริเวณสนามวอลเล่ย์บอลบริเวณด้านหน้าอาคารโภชนาการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน

  จากสมาคมผู้ปกครองฯ พ.ศ. 2553 ทำการก่อสร้างปรับปรุงรั้วทางด้านทิศใต้โดยเปลี่ยนจากรั้วสังกะสี เป็นรั้วคอนกรีต

  บล็อกด้านบนติดตั้งตาข่ายลวดหนาม โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียน พ.ศ. 2553 ทำการก่อสร้างอาคา

  รสำนักงาน English Program จำนวน 1 หลัง โดยใช้เงินบริจาคของโครงการจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท)

  พ.ศ. 2553 ทำการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด พ.ศ. 2553 จัดหาเครื่องดนตรี คีย์บอร์ด พร้อมขาตั้งและเก้าอี้จำนวน 56 ชุด

  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูอนุบาลสระบุรี และ

  งบบริจาคจำนวน 543,200 บาท พ.ศ. 2554 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  สระบุรีปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณบ้านพักผู้บริหารเดิมที่ทางโรงเรียนรื้อออก พ.ศ. 2554 ทำการขุดฝังท่อระบาย

  น้ำพร้อมบ่อพักจากด้านในอาคารเรียนผ่านด้านข้างสนามฟุตบอลของโรงเรียนเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังด้านในของ

  โรงเรียนโดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯจำนวน100,000. บาท (หนึ่งแสนบาท) พ.ศ. 2554

  ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองระดับอนุบาลทำการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมที่อาคารบัวแก้ว เพื่อให้นักเรีย

  นสามารถใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ พ.ศ. 2554 ทำการก่อสร้างอาคารฝึกศิลปะเพิ่มเติมอีก 1 หลัง

  มูลค่า 235,000 บาท พ.ศ. 2555 ทำการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารบัวชมพูกับอาคารบัวแก้วโดยได้รับงบประมาณ

  สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจำนวน 796,000บาท พ.ศ. 2555-2556 ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 14,653,900บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สพฐ. 1 ขนาด 4 ชั้น

  15 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ในปีการศึกษา 2556 นายวิบุลย์  อนันตธรรม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
  ได้รวบรวมผู้มีจิตศรัทธาหาทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 88 ตารางวา
  มูลค่า 1,400,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาท) วันที่ 6 ธันวาคม นายเอนก วีรพงษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
  แทนผู้อำนวยการท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการและได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ดังนี้
  -ปรับปรุงอาคาร สพฐ.1 โดยปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ทั้งหลัง ทำกันสาดกันแดด ทำราวกันตก ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ
  -ทาสีอาคารสหายหญิง จัดทำห้องพักครูจำนวน 1ห้อง
  -ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียน จำนวน 2 หลัง
  -เปลี่ยนหลังคาอาคารบัวชมพู
  -ทาสี และปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารบัวขาว
  -ปรับปรุงพื้นห้องประชุมเแลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9
  -ปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา
  -ทาสีอาคารบัวชมพู
  -ทาสีอาคารสมโภชฯ
  -ทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  -ทาสีอาคารสมาคมฯ
  -ทาสีอาคารห้องประชุมบัวหลวง และตกแต่งภายในห้องประชุม
  -จัดสร้างห้องวิทยาศาสตร์เพิ่ม จำนวน 2 ห้อง
  ปีการศึกษา 2559 จัดให้มีการสอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-2 
                               
   จัดสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1- ป.6
                                 จัดสอนภาษาจีนโดยครูชาวจีนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6

                         จัดการเรียนการสอนโครงการสองภาษา English Program
                                 เป็นปีที่สองที่จัดห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ชั้นป.1,ป.2,ป.5,และป.6
                               
                                 จัดการเรียนการสอนก่อนระดับประถมศึกษา              จำนวน 14  ห้องเรียน
                                 จัดการเรียนการสอนโครงการสองภาษา                     จำนวน   6  ห้องเรียน
                                  จัดการเรียนห้องเรียนพิเศา วิทย์-คณิต                      จำนวน   4  ห้องเรียน
                                  ชั้นเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6                         จำนวน 38  ห้องเรียน
                                                                         

                                         รวมห้องเรียนทั้งหมด       จำนวน 62 ห้อง

   วันที่15 ตุลาคม 2559 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี แทนผู้อำนวยการท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-06 11:08:19 น.

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036211867 อีเมล์: anubansrb657@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุณิกา อร่ามชัย โทรศัพท์: 0825769601 อีเมล์: Punikaanny@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]