• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐาน  มีสุขภาพแข็งแรง  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ก้าวทันเทคโนโลยี

  ๒.ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ๓.ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

  ๔.ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อสืบสาน  อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

  ๕.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น ในแนวหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมาย

    ๑.ผู้เรียนมีความรู้  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การค้นคว้า  มีกระบวนการคิด  คิดเป็น 

  ทำเป็น  และมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  ในทางสร้างสรรค์ในทางที่ดี

                ๒.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                ๓.ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

                ๔.ผู้บริหารโรงเรียน ครู  มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

                ๕.โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดมั่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:57:11 น.

โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036391202 อีเมล์: wattakae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอลิศา แสงประยงค์ โทรศัพท์: 0879902520 อีเมล์: sangprayong44@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]