• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

                  1. T (Teacher)  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ตามหลักสมรรถนะในการเป็นครู (Teacher”s Competencies)  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ  ตามมาตรฐาน(จุดเน้น)  5  ประการคือ 

                                  1.1  ทำการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

                                  1.2  อบรมแนะแนวและปกครองนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

                                  1.3  ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

                                  1.4  สร้างสัมพันธภาพอันดีและร่วมมือกับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

                                  1.5  รักความก้าวหน้าและศรัทธาในวิชาชีพครู

                  2.  E  (Environment)  พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก   จุดเน้น  3  ประการ

                                  2.1  มีบรรยากาศ สถานที่ ร่มรื่น เรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัยและสะดวกใช้ 

                                  2.2  ห้องเรียนทุกห้องเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพ 

                                  2.3  ใช้ระบบ  ICT  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                  3.  A  (Administration)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  จุดเน้น  3  ประการ

                                  3.1  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  อำนวยการในด้านผลประโยชน์ทุกประการให้เกิดกับนักเรียนเป็นสำคัญ

                                  3.2  ใช้ระบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA)  มาใช้ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                                  3.3  เน้นการกระจายอำนาจ   เพื่อนำไปสู่การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

                  4.  M  (Morality)  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จุดเน้น  2   ประการ

                                  4.1  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ 

                                  4.2  ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์  8  ประการ  ดังนี้  (1) รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์    

  (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต  (3) มีวินัย  (4) ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  (5) อยู่อย่างพอเพียง  (6) มุ่งมั่นในการทำงาน     

  (7) รักความเป็นไทย  (8) มีจิตสาธารณะ      

                  5.  S  (Student Quality Development)  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  จุดเน้น  6  ประการ

                                  5.1  นักเรียนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดคล่องและลายมือสวย

                                  5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  ดังนี้

                                              1.  ช่วงชั้นที่ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา   เฉลี่ยร้อยละ  65  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานและเทคโนโลยี   ศิลปะ 

  พลศึกษาและสุขศึกษา   เฉลี่ยร้อยละ  70

                                              2.  ช่วงชั้นที่ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  65  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานและเทคโนโลยี  ศิลปะ 

  พลศึกษาและสุขศึกษา  เฉลี่ยร้อยละ  70

                                  5.3  ผลการประเมินคุณภาพ  LAS,  NT  และ  O-NET  เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ  5

                                  5.4  พัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนรู้  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                  5.5  พัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน  และโครงงานในระดับทุกชั้นเรียน

                                  5.6  ส่งเสริมความสามารถในการเขียนร้อยกรองและการอ่านออกเสียงภาษาไทย  ดังนี้

                                              ช่วงชั้นที่ 1  ฝึกแต่งและอ่านคำคล้องจอง

                                              ช่วงชั้นที่ 2  ฝึกแต่งและอ่าน  โคลงกลอนและกาพย์ยานี

  ยุทธศาสตร์ (Strategics)

                  พันธกิจ  T

                          1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง  โดยวิธีการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า  60  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  และนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้อย่างมืออาชีพ

                          2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยวิธีการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า  10  ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  และนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้อย่างต่อเนื่อง

                  พันธกิจ  E

                          1.  จัดบรรยากาศภายในห้องเรียน  โดยคำนึงถึงการจัดให้มีบรรยากาศของการส่งเสริมการเรียนรู้  สะอาดสวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

                          2.  จัดบรรยากาศภายนอกห้องเรียน  โดนคำนึงถึงการจัดให้มีบรรยากาศของธรรมชาติเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้  ร่มรื่น  สดชื่นสะอาดสวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

                          3.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  สอดคล้องกับการประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา

                          4.  จัดระบบการเรียนรู้  โดยใช้ห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้  ด้วยระบบ  ICT

                  พันธกิจ  A

                          1.  มีแผนการพัฒนาความร่วมมือขอองค์คณะบุคคล  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                          2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ในรูปของการสืบสานทางวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

                          3.  มีการให้และรับการสนับสนุน  ช่วยเหลือ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

  อย่างเต็มรูปแบบ

                  พันธกิจ  M

  1.             พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่ประสงค์ตามาตรฐานการศึกษา 

  มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ตามคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  ที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศนโยบาย

  ที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมนำความรู้  สร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี  มีความรู้และอยู่ดีมีสุข

                  พันธกิจ  S

                          1.  นักเรียนอ่านคล่อง  คิดคล่อง  เขียนคล่องและลายมือสวย

                          2.  ผลการเรียนรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกชั้นเรียนสูงขึ้น  เป้าหมาย  4  ระดับ  คือ

                                  1     ระดับปรับปรุง    หมายถึง  ระดับผลการเรียน  0                       ไม่มี

                                  2     ระดับพอใช้         หมายถึง  ระดับผลการเรียน  1.0 – 1.5           ไม่เกินร้อยละ  25

                                  3     ระดับดี                หมายถึง  ระดับผลการเรียน  2.0 – 3.0           ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  50

                                  4     ระดับดีมาก         หมายถึง  ระดับผลการเรียน  3.5 – 4.0            ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  25

                          3.  ผลการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนทุกชั้นเรียนสูงขึ้น  คือ

                                  ภาษาไทย                        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  เป้าหมาย  65

                                  คณิตศาสตร์                    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  เป้าหมาย  65

                                  วิทยาศาสตร์                    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  เป้าหมาย  65

                                  สังคมศึกษา                     คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  เป้าหมาย  65

                                  ศิลปะ                               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  เป้าหมาย  80

                                  สุขศึกษา-พลศึกษา        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  เป้าหมาย  80

                                  การงานละเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  เป้าหมาย  80

                                  ภาษาอังกฤษ                   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  เป้าหมาย  60

                          4.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่  2, 3, 5, และ 6  มีผลการเรียนรู้      ทุกสาระสูงขึ้น  ตามเป้าหมาย  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  50  และระดับความพึงพอใจ  4  ระดับคือ

                                  1     ระดับปรับปรุง      หมายถึง     นักเรียนไม่เกินร้อยละ  5

                                  2     ระดับพอใช้           หมายถึง     นักเรียนไม่ตำกว่าร้อยละ  60

                                  3     ระดับดี                  หมายถึง     นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  30

                                  4     ระดับดีมาก           หมายถึง     นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  5


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:20:32 น.

โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038198245 อีเมล์: puttayakom.chon1@gmail.com, aooibara@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระวุฒิ ตะไลกลาง โทรศัพท์: 0863504463 อีเมล์: teeravoot04@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]