โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

  3.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

  4.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั้่นในชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  5.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

  6.  ส่งเสริมพัฒนาครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ

  7.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  8.  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

  เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบสูง รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และรู้รักสามัคคี

  2.  นักเรียนมีความรู้ และทักษะความสามารถตามหลักสูตร รักการเรียนรู้ รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาเองได้

  3.  นักเรียนมีภาพแห่งความสำเร็จในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการแข่งขันที่น่าพอใจ

  4.  ครูมีความรู้ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:16:14 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038274902 อีเมล์: watchonglom@chon1.ge.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี นพเก้า โทรศัพท์: 0634533435 อีเมล์: TEAY_UN@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]