โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

       โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา  ตั้งอยู่เลขที่   201 หมู่ที่ 2 ถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   20000 ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2484  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายไม - นางเม้ย  บรรพต  จำนวน  1  ไร่  2 งาน  ก่อสร้างอาคารเรียนจากเงินบริจาคของชาวบ้าน   เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่   24  มิถุนายน  พ.ศ.  2484  ซึ่งมี นายทวิช  สุวรรณกุล  (เหลียง สุวรรณกุล)  เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2529    ได้ซื้อที่ดินด้านหน้าโรงเรียนจำนวน 2 งาน 19 ตารางวา จากนางละเมียด  อังคะนาวิน ซึ่งชุมชนร่วมกันบริจาคเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  รวมเป็น  2  ไร่  19  ตารางวา และได้รับได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูงและต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างจำนวน  4  ห้องเรียน   รวมเป็น 8 ห้องเรียน
   
  พ.ศ. 2548    ได้รับงบประมาณสร้างหลังคาลานกีฬา งบประมาณ 740,000 บาทด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
   
  พ.ศ. 2549    ซื้อที่ดินด้านข้างโรงเรียนเพิ่ม  จำนวน  50 ตารางวา จากนางละเมียด  อังคะนาวิน    ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนร่วมกันบริจาคเป็น  เงินจำนวน  400,000 บาท              
                        (สี่แสนบาทถ้วน) ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา  
   
  พ.ศ.  2551   คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนร่วมบริจาคเงินปรับปรุงห้องส้วมคิด  เป็นเงิน 60,000  บาท  ได้รับงบประมาณจากชุมชน งบพัฒนาหมู่บ้าน    (SML)  สร้างสวนสุขภาพ           
                        มูลค่า 350,000 บาท
   
  พ.ศ.  2552  ได้รับการสนับสนุน  ดังนี้
                        สโมสรไลออนส์ชลบุรี บางปลาสร้อย  บริจาคทุนและอุปกรณ์การศึกษา ดังนี้
                     -  ทีวีพร้อมเครื่องเล่น DVD, โต๊ะญี่ปุ่นและอุปกรณ์การเรียนมูลค่า 17,000 บาท
                     -  ศาลาทรงไทยสำหรับนั่งพักผ่อน  มูลค่า    40,000  บาท
                     -  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  60  ชุด  มูลค่า  57,000  บาท
                     -  5  กันยายน  2552  ชุมชนบริจาคปรับปรุงสนามเด็กเล่น  มูลค่า 18,500  บาท
                     -  พฤศจิกายน  2552  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดก่อสร้างส้วมแบบ สปช.   604/45  จำนวน  1  หลัง    มูลค่า  242,000  บาท
   
  พ.ศ.  2553 
                     -  มีนาคม  2553  ชุมชนบริจาคเงินสร้างศาลพระภูมิประจำโรงเรียน รวมมูลค่า  56,450  บาท  และห้องครัวของโรงเรียน  คิดเป็นมูลค่า 56,800  บาท
                     -  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 4,804,300 บาท ดังนี้
                            1.  อาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29  (ปรับปรุง  2  ชั้น  10 ห้องเรียน)  งบประมาณ  3,726,800  บาท
                            2.  อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งบประมาณ 694,500  บาท
                            3.  สร้างถนนในโรงเรียน  งบประมาณ  184,800  บาท
                            4.  สร้างรั้วโรงเรียน  งบประมาณ  105,000  บาท
                            5.  ปรับปรุงห้องธุรการ  งบประมาณ  93,200  บาท
   
  พ.ศ. 2554  ได้รับงบอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองไม้แดง  ดังนี้
                     -  ธันวาคม  2554  ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์  จำนวน 1,298,000 บาท
                     -  ธันวาคม 2554 อุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจำนวน 200,000 บาท
   
  พ.ศ.2555   ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ดังนี้
                     -  สิงหาคม 2555  ได้รับงบอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จำนวน 200,000 บาท
                     -  เมษายน 2555 ได้รับงบจาก อบจ.ชลบุรี ทำตาข่ายกันนก จำนวน 358,600 บาท
   
  พ.ศ.2556  ได้รับงบประมาณ ดังนี้
                     -  ได้รับงบอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จากเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   จำนวน 200,000 บาท  สร้างที่แปรงฟันนักเรียน                        
                         สวนวิทยาศาสตร์  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
                     -  ได้รับงบอุดหนุนจาก อบจ.ชลบุรี จัดทำห้อง คอมพิเตอร์ จำนวน 1,000,000 บาท
                     -  ได้รับงบอุดหนุนจาก อบจ.ชลบุรี จัดทำห้อง E-Study จำนวน 900,000 บาท
   
  พ.ศ.2557  ได้รับงบประมาณ ดังนี้
                     - ได้รับงบอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จากเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   จำนวน 100,000   บาท  ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
   

  พ.ศ.2558  ได้รับงบประมาณ ดังนี้

                    - ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามโตโยต้า  โครงการน้ำกรองน้องดื่มได้ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  คิดเป็นมูลค่า  300,000  บาท

                     - ได้รับริจาคโต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน  40  ชุด  คิดเป็นมูลค่า  100,000  บาท  จากบริษัทท่อน้ำไทย

                     - ได้รับบริจาคที่นั่งชุดผลไม้  จำนวน  4  ชุด  จากชุมชน  คิดเป็นมูลค่า  20,000  บาท

                     - ได้รับงบจาก  สพฐ. จัดซื้อเครื่องเสียง  และเครื่องโปรเจคเตอร์  จำนวน  78,000  บาท

                     - ได้รับงบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองไม้แดง  จำนวน  100,000  บาท

                     - ได้รับงบอุดหนุน โครงการยาเสพติด จากเทศบาลตำบลหนองไม้แดง  อำเภอเมืองชลบุรี  จำนวน  5,000  บาท

      - ได้รับบริจาคประตูรั้วโรงเรียนอลูมิเนียมจาก บริษัทชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด  คิดเป็นมูลค่า  60,000  บาท

      - ได้รับการสนับสนุนปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้นอนุบาล  จากสโมสรไลออน ชลบุรี   สาขาบางปลาสร้อย  จำนวน 18,500  บาท

      - ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน)  โครงการการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อน้อง, โครงการป้ายจราจร,โครงการคัดแยกขยะ

      - ได้รับงบสนับสนุน  จัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       - ได้รับการสนับสนุนจากโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มาตรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  จำนวน   530,000   บาท

  1. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์/ศูนย์การเรียนรู้

                     2. ปรับปรุงลานกีฬา

                     3. ปรับปรุงสวนสุขภาพ

  พ.ศ.2559  ได้รับงบประมาณ ดังนี้

          - ได้รับการสนับสนุนจากโครงการตามนโยบายของรัฐบาลมาตรการ

  ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  ดังนี้

                      -  ปรับปรุงคอมพิวเตอร์/ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา   จำนวน  452,000  บาท
                      -  ปรับปรุงสวนสุขภาพโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา  จำนวน  165,300 บาท

          ได้รับงบสนับสนุนจาก  สพฐ.  ดังนี้
      -  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  3  เฟส  4  สาย  จำนวน  400,200  บาท

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:44:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-199487 อีเมล์: huaysalika@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิมาภรณ์ อุณวงค์ โทรศัพท์: 0859274701 อีเมล์: jo_jang88@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]