โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา  2558

   

  ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  1 ด.ญ.อาทิตยา  เกตุมณี ประธาน
  2 ด.ญ.ฑิฆาวรรณ  คนเพียร เหรัญญิก
  3 ด.ญ.วรพิชชา  วงคำภา เลขานุการ
  4 ด.ญ.จันจิรา  จันเพ็ญ รองประธาน
  5 ด.ช.ศรายุทธ  เกตุสระ กรรมการ
  6 ด.ญ.อนงพร  ไพเราะ กรรมการ
  7 ด.ญ.รัชนีวรรณ  มีผล  กรรมการ
  8 ด.ญ.กรรณิการ์  จันทรัตน์ กรรมการ
  9 ด.ญ.ดลัลพร  ศรีโชติวิวัฒน์ กรรมการ
  10 ด.ช.นาวิน  อิ่มเสถียร กรรมการ
  11 ด.ญ.แพรว  สมใจเรา กรรมการ
  12 ด.ญ.อีเด  นาริต กรรมการ
  13 ด.ญ.ชลธิชา  โสดาทิพย์  กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:44:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-199487 อีเมล์: huaysalika@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิมาภรณ์ อุณวงค์ โทรศัพท์: 0859274701 อีเมล์: jo_jang88@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]