โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

                 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
                 2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่งมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก
                 3.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด

                 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

                 5.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน

                 6.  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
   

            เป้าประสงค์

                 1.  โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

                 2.  ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่งมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก

                 3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด

                 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

                 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่มีความร่มรื่นสวยงาม มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคม                                 อาเซียน

                 6. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน

                 7.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                 8.  ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:44:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-199487 อีเมล์: huaysalika@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิมาภรณ์ อุณวงค์ โทรศัพท์: 0859274701 อีเมล์: jo_jang88@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]