โรงเรียนวอนนภาศัพท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รู้คิด มีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะการและทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีทักษะการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-30 10:17:11 น.

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038141577 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุมาลิน บัวอรุณแสงสว่าง โทรศัพท์: 0944808222 อีเมล์: sumalin.bua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]