โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ (Mission)

  1.   พัฒนาโรงเรียนในการขับเคลื่อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2.   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

  3.   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์ (Goals)

  1.   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน

  2.   ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.   ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

            4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

            5.   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาโดยการใช้โรงเรียน

  เป็นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 10:49:36 น.

โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038392718 อีเมล์: ratsadta@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิชญา พรหมอยู่ โทรศัพท์: 0839617141 อีเมล์: parn.1701@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]