โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • แบบตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1
   

  OIT
   

  รายการ
   

  ลิงก์เว็บไซต์
   

   O1
   
   
   โครงสร้างหน่วยงาน

   
  LINK

   O2
   
   
   ข้อมูลผู้บริหาร

   
  LINK

   O3
   
   
   อำนาจหน้าที่

   
  LINK

   O4
   
   
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   
   

   O5
   
   
   ข้อมูลการติดต่อ

   
   

   O6
   

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
   

   O7
   

   ข่าวประชาสัมพันธ์
   
   

   O8
   

   Q&A
   
   

   O9
   
   Social Network  

   O10
   
   แผนดำเนินงานประจำปี  

   O11 

   รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส  

   O12
   
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

   O13
   
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

   O14
   
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

   O15
   
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

   O16
   
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  

   O17
   
   E–Service  

   O18
   
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

   O19
   
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  

   O20
   
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

   O21
   
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  

   O22
   
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

   O23
   
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
   
   O24

   
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

   O25
   
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   O26
   
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  

   O27
   
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล  

   O28
   
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

   O29
   
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

   O30
   
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

   O31
   
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  

   O32
   
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

   O33
   
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

   O34
   
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

   O35
   
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

   O36
   

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
   

   O37
   
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

   O38
   
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

   O39
   
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  

   O40
   
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายไตรมาส  

   O41
   
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

   O42
   
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

   O43
   
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม  

   O44
   
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

   O45
   
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต  

   O46
   
   มาตรการป้องกันการรับสินบน  

   O47
   
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

   O48
   
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 10:49:36 น.

โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038392718 อีเมล์: ratsadta@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิชญา พรหมอยู่ โทรศัพท์: 0839617141 อีเมล์: parn.1701@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]