โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            พันธกิจที่โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร  ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และนำไปสู่การ

  วางแผนปฏิบัติ มีดังนี้  คือ

  1. จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นมีบรรยากาศน่าอยู่  สะอาด  เหมาะสมกับการเรียนการสอน

  2. จัดสื่อ  อุปกรณ์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับ

  การจัดการเรียนการสอน

  3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

  ชุมชนให้มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพในการส่งเสริมการศึกษาของชุมชน

  4. พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถ

  เรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนดี  คนเก่ง  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของชาติ

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน

  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู  และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  7. จัดระบบการวัดผล  การประเมินผลการเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นระบบ

  ครอบคลุมระเบียบการวัดผลตามหลักสูตร

  8. สร้างความสัมพันธ์  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

  9. ดำเนินการบริหาร  นิเทศ  และประเมินผลหลักสูตรทุกภาค/ปีการศึกษา

  10. จัดการพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมโดยนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ

  ก้าวย่างอย่างเข้าใจ  บรรจุไว้ในหลักสูตร 

  เป้าหมาย

            การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพสุจริต  ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร  จึงกำหนดเป้าหมายเป็นมาตรการการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนดังนี้

       1. ขยันซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  สามัคคี  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

  2. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

  3. นับถือตนเองและผู้อื่น  มีความมั่นคงทางอารมณ์

  4. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาสากล

  5.  มีทักษะในการใช้ภาษาไทย  และภาษาสากล

  6. มีทักษะในการทำงาน  การจัดการ ตั้งใจทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่องานและอาชีพสุจริต

  7. มีความรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ

  8. มีความคิดเชิงระบบ  มีวิจารณญาณ  และคิดอย่างสร้างสรรค์

   

  9. รักการออกกลังกาย  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  และมีสมรรถภาพของร่างกายดี

  10. ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  ป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอบายมุข

  11. มีลักษณะนิสัยที่ดีในการบริโภค  เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  12. เห็นคุณค่าในความงามของศิลปะธรรมชาติ  และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  13. รักท้องถิ่น ประเทศชาติ และมีความเป็นไทย สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

  14. มีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย รักษาเสรีภาพของตนเองและเคารพสิทธิ

  เสรีภาพของผู้อื่น

  15. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:06:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุรีย์รัตน์ อมรมณีกุล

 • นางสาวจันทร์จิรา ตาลีบุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,460
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038055536 อีเมล์: ratsamosornschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรณี หวังเฝ้ากลาง โทรศัพท์: 0821534580 อีเมล์: kuwaranee11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]