โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •    

  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม     ตั้งอยู่เลขที่   46/1  หมู่   4  ตำบลดอนหัวฬ่อ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14   มิถุนายน 2470 โดยนานอำเภอเมืองสมัยนั้นและดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่   1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนมีนักเรียน 45 ครู 2 คน ต่อมาสมทบกับเงินที่คณะกรรมการวัดและโรงเรียนบริจาค  คือนายเติม  ศิลปี  นายอำเภอเมือง  พระอธิการยอด  สุวรรณโรเจ้าอาวาสวัดดอนดำรงธรรม  พระครูสรวุฒิ  สมาจารย์พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรตำบลดอนหัวฬ่อร่วมบริจาคจนกระทั่งจัดสร้างได้สำเร็จ

            พ.ศ. 2504 ได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน 5,000 บาท  สมทบเงินที่ทางโรงเรียนจัดงานเพื่อหาเงินเปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นหลังคาสังกะสี  และในปีเดียวกันนั้นนายสวัสดิ์  ยะสาระวรรณ  นายอำเภอเมืองได้ให้สภาตำบลทอดกฐิน  เพื่อสร้างโรงอาหารพื้นคอนกรีต 1 หลัง

            พ.ศ. 2512  สภาจังหวัดชลบุรีจัดสรรงบประมาณให้ตีฝ้าเพดานเป็นเงิน 12,000 บาท  และในปีนี้เปิดการเรียนการสอนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 4  มีนักเรียนทั้งสิ้น 140  คน

            พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 240,000  บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ  017 โดยมีนายสัญชัย    มั่งคั่ง    ได้สมทบเงินสร้างเป็นอาคารคอนกรีต 1,500 บาท    และเปิดการเรียนการสอนถึง

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  มีนักเรียนทั้งสิ้น  182 คน

            ต่อมาได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินผันสู่ชนบทสร้างบ่อเก็บน้ำฝน  คอนกรีตเป็นเงิน 63,000  บาท

  สร้างโรงอาหารเป็นเงิน 38,000  บาท

            พ.ศ. 2527 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ

  ป.1 ขนาด 4 ห้องเรียน เพื่อนำวัสดุที่รื้อถอนไปก่อสร้างห้องสมุดประชาชน

            เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2527  ได้เกิดวาตภัยทำให้โรงอาหารที่สร้างขึ้นด้วยเงินสภาตำบลสมทบกับเงินทอดกฐินที่มีสภาพชำรุดแล้วพังลง  จนไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงได้ทำการรื้อถอน

            2

  พ.ศ. 2538 ได้รับเงินบริจาคจากประชาชน  และวัสดุ ไม้  กระเบื้อง  จากวัด  เพื่อจัดสร้างโรงอาหาร

  ชั่วคราวขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 17 เมตร จำนวน 1 หลัง ในเวลาต่อมาได้ทำการรื้อถอน  เพื่อใช้พื้นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ 102/26  ขนาด  3  ห้องเรียน  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  กระทรวงศึกษาธิการ

  โดยการสนับสนุนของพรรคชาติไทย

            ปีการศึกษา 2541    ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  สร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ คลส. และส้วม  จำนวน 1 หลัง  รวม 2 โครงการ มูลค่า 322,432.71 บาท

            ปีการศึกษา  2543   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท    มิตซูบิชิ    เอลเลเวเตอร์  จำกัด  สร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์  มูลค่า  950,320   บาท  ( เก้าแสนห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน )   

  ปีการศึกษา 2544    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม โดยกำนันสยาม  ไตรรักษ์  และพระครูสถิตย์ธรรมรัตน์  จัดสร้างเรือนพยาบาล  มูลค่า 300,000  บาท  ( สามแสนบาทถ้วน )

  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  ได้คัดเลือกโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมเข้าโครงการพัฒนา 5 ส.  

  และสิ่งแวดล้อม  เป็นโรงเรียนที่ 20 ของโครงการ

            ปีการศึกษา  2547  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 2213/2547  สั่ง  ณ  วันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ.  2547

            ปีการศึกษา  2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน  สนับสนุนงบประมาณจัดทำห้องเรียนมัลติมีเดีย  จำนวน  499,800  บาท ( สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )

            ปีการศึกษา  2549  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  สนับสนุนอาคารเรียนอเนกประสงค์  4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร  มูลค่า 14,850,000 บาท ( สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) เริ่มสร้าง  14  กรกฎาคม  2549  สิ้นสุด  7  กรกฎาคม  2550

            ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียนแบบ 017  มูลค่า 2,500,000 บาท

            ปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม   ดำเนินการจัดการศึกษา   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น  577 คน ข้าราชการครู 25 คน  ครูอัตราจ้าง  9 คน พนักงานราชการ 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-440220 อีเมล์: watdondamrongtham@gmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]