โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และดำเนินชีวิต

     แบบพอเพียง

  3. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  4. ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม    ในการจัดการศึกษา

  5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. นักเรียนมีคุณธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และดำเนิน

     ชีวิตแบบพอเพียง

  3. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน

  4. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ด้านการจัดการศึกษาจากชุมชน

  5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-440220 อีเมล์: watdondamrongtham@gmail.com
Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]