โรงเรียนวัดสำนักบก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(mission)

  1.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เน้นการใช้คุณธรรม  จริยธรรม  ในการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ใช้คุณธรรม  จริธรรม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานวิถีชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  จัดสภาพบรรยากาศ  แหล่งเรียนรู้  ให้เอื้อต่อการปรับวิธีเรียน และเปลี่ยนวิธีสอนที่เน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4.  พัฒนาเครือข่าย ชุมชน  สังคม และองค์กรส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วใในการพัฒนาคุณธรรม จริธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ในการจัดการเรียนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

  เป้าประสงค์  (Goals)

  1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2.  ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                              

                                              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 14:54:40 น.

โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038047466 อีเมล์: samnukbok@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จักรภัสร์ บุญรัตนบัณฑิต โทรศัพท์: 0837108171 อีเมล์: sbandid@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]