โรงเรียนบ้านชากพุดซา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1.เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน

  2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการตามศักยภาพ

  3.จัดหาสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  4.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  5.สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น

  6.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

  7.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย

  เป้าประสงค์  (  GOAL )

  1. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีตามศักยภาพ

  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

  3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรในแต่ละระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา อย่างมีคุณภาพ  และทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

                   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:38:55 น.

โรงเรียนบ้านชากพุดซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038384028 อีเมล์: chakpudsa_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัสวี พิกุลทอง โทรศัพท์: 0899369496 อีเมล์: wee.mmw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]