โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

                   โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2519 เริ่มก่อตั้งมีผู้บริหาร คนแรก คือ นายหาญ สุวรรณกิจ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ได้รับบริจาคที่ดินบริเวณของวัดธรรมนิมิตต์ ด้วยพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา ทำการปลูกสร้างเป็นโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ โดย พระครูนิมิตธรรมานุรักษ์ ท้านเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตต์ มีผู้บริหารดังนี้

               1. นายหาญ สุวรรณกิจ         รับตำแหน่ง   วันที่ 1     พฤษภาคม  2519

               2. นายประกิต จิตพูลผล       รับตำแหน่ง   วันที่  16    ธันวาคม    2530

               3. นายบุญสม สุวรรณกิจ      รับตำแหน่ง     วันที่    8     ตุลาคม    2536

               4. นางอัมพา ถ้วยงาม          รับตำแหน่ง     วันที่  10    มกราคม    2538

                5. นายสมจิตต์ มาลารักษ์      รับตำแหน่ง     วันที่  14    กุมภาพันธ์    2541

                6. นายมนตรี ไพรจิตร            รับตำแหน่ง    วันที่   21    ตุลาคม       2542

                 7. นายสุนันต์ สุขเจริญ         รับตำแหน่ง      วันที่    1     ตุลาคม      2544

                 8. นายอานันต์ มาลาวงษ์      รับตำแหน่ง     วันที่   8     มกราคม       2550

                9. นายสมหวัง จำนงค์ผล      รับตำแหน่ง     วันที่  3     พฤศจิกายน    2555

                โรงเรียนเปิดการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ( อ.1-อ.2 ) ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1/6 สภาพนักเรียนส่วนมากที่เข้าเรียนเป็นครอบครัวที่อยากจนอพยพตามผู้ปกครองมาประกอบอาชีพรับจ้าง โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลน ด้านงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะนำมาพัฒนาด้านการเรียนการสอน

              ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริจาคคุรุภัณฑ์ สิ่งของและทรัพย์สินในการร่วมพัฒนาโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าาน หน่วยงาน ชุมชน และสมาคมชาวจีน ดังนี้

              1. ส.ส.วิทยา คุณปลื้ม จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวหน้าอาคารเรียน ปี 2539

              2. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บริจาค เครื่องถ่ายเอกสาร ถังเก็บน้ำ ห้องสุขา

             3. บริษัทยูนิริเวอร์ ปรับปรุงอาคารโรงอาหารของโรงเรียน ปี 2553

             4. งบประมาณสนับสนุน ส.ส.บรรจบ รุ่งโรจน์ อาคารอเนกประสงค์ ปี 2553

              5. วงกลองยาวพร้อมชุดนางรำ จากท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตต์ ปี 2553

              6. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บริจาค ห้อง E-learning มีคอมพิวเตอร์ 25 ตัว ปี 2553

              7. สมาคมชาวจีน บริจาคข้าวสารอาหารแห้งทุกปีการศึกษา

           โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาลเรียนฟรี 15 ปี  จัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่ถึง 120 คน การจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมโครงการการเรียนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม  แบบถ่ายทอดสด( DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

             การพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  จำนวนนักเรียนเริ่มลดลง เนื่องมาจากผู้ปกครองได้อพยพกลับภูมิลำเนาเดิมจากการเลิกจ้างแรงงานของโรงงาน   

              ปัจจุบันโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์    จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร พุทธศักราช  2551  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   รวมกับกลุ่ม  สหวิทยเขต เมือง 2  

             ผู้บริหารปัจจุบันคือ    นายสมหวัง   จำนงค์ผล    ครูประจำการรวม  5   คน ครูอัตราจ้าง 4  คน    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ( อนุบาล 2-3  )

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  รวมทั้งสิ้น   95    คน   ชาย  48  คน หญิง 47 คน     ( ข้อมูลสำรวจ    ณ  วันที่   10 มิถุนายน    2561  )


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038277655 อีเมล์: watthamnimit@gmail'com
เว็บมาสเตอร์:: นางสมจิตต์ หนุนภักดี โทรศัพท์: 0901236662 อีเมล์: sjnunpakdee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]