โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

    พันธกิจ 

                    1.  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
                    2.  จัดกระบวนการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
                    3.  สนับสนุน  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                  4.   ส่งสนับสนุนให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                  5.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
    เป้าประสงค์ 

                   1. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

                     2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                  3   ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รักถิ่นฐาน  เห็นคุณค่า  ร่วมสืบสานอนุรักษ์     

                       วัฒนธรรมท้องถิ่น

                  4   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

                  5  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  ได้รับการรับรองคุณภาพจาก  สมศ.

                  6   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจปฏิรูป  เร่งรัด  พัฒนา  ปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือช่าย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038277655 อีเมล์: watthamnimit@gmail'com
เว็บมาสเตอร์:: นางสมจิตต์ หนุนภักดี โทรศัพท์: 0901236662 อีเมล์: sjnunpakdee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]