โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                   ภายในปี 2559  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ร่วมสืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยใช้ชีวิตแบบพอเพียง  โดยครูมืออาชีพและความร่วมมือชุมชน

   

  ภารกิจหลัก

                1.1 จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมระดับอนุบาล 1-2  เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา

                  1.2  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรียนฟรี  ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 7 ปี ถึง 16 ปี ให้แก่นักเรียนทุกคนจนจบหลักสูตรและมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนดตาม พรบ การศึกษาภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542

                 1.3  พัฒนา  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้ครูสามารถวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน

                  1.4  จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  กำกับและติดตามเพื่อจัดทำรายงานประจำปีการศึกษา

                  1.5  สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทุกด้าน

                  1.6  ปรับปรุงอาคารเรียน  สถานที่โดยรอบให้เกิดความร่วมมือน่าอยู่  โดยเน้นการร่วมมือของนักเรียนและครูทุกคน

                  1.7  ประสานงานกับชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนทั้งอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์  สื่อ  ครูภัณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน

  ภารกิจเสริม

                  2.1  ประสานกับชุมชนเพื่อความร่วมือในทุกด้านเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการพัฒนา

                  2.2  ดำเนินงานตามโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลและชุมชน

   

  ปรัชญา

              มีระเบียบ สร้างวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038277655 อีเมล์: watthamnimit@gmail'com
เว็บมาสเตอร์:: นางสมจิตต์ หนุนภักดี โทรศัพท์: 0901236662 อีเมล์: sjnunpakdee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]