โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง

  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง  ตั้งอยูเลขที่  7  หมู่  13   ตำบลหนองรี 

  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20000   โทรศัพท  0 3847 6258    โทรสาร  0 3847 6258

  e-mail : chongmaferng@obec.go.th    เว็บไซค์โรงเรียน Chongmaferng@chon1.go.th  เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับชั้นประถมศึกษา    เนื้อที่ 4 ไร่  เขตพื้นที่บริการ  4  หมูบาน ไดแก  9,12,13,14

                  ประวัติโรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง

                  โรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.2480  โดยมีนายช้วน  รุเชียรชัยและราษฎร  ร่วมมือกับทางราชการก่อตั้งขึ้นด้วยงบประมาณเพียง  200 บาท  ใช้แรงงานจากชาวบ้านสร้างอาคารเรียนโครงไม้ไผ่  หลังคามุงจาก  นายขุนประนนท์  เนื่องจำนงค์  มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียนเนื้อที่  4  ไร่  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  250  บาท  ในสมัยนั้นมีนักเรียน  25  คน

                  ปี  พ.ศ.2482  ได้งบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารแบบ ป.1 ข  ขนาด 3 ห้องเรียน (แต่ไม่มีผนังกั้น)  จนกระทั่งปี พ.ศ.2488  จึงได้รับงบประมาณทำผนังกั้นห้อง  และในปี พ.ศ.2518  จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบ 017  กรมสามัญ เพราะมีนักเรียนมากขึ้น  และอาคารเรียนเดิมแบบ  ป.1 ข เก่าชำรุดทรุดโทรม  สมัยนั้นเปิดสอนชั้น ป.1-ป.4

                  ปี  พ.ศ.2521  มีพระราชบัญญัติขยายการศึกษาเป็น 6 ปี  จึงเปิดเพิ่มชั้นเรียน ป.5 และ

  พ.ศ.2522 เพิ่มชั้น ป.6 ในขณะนั้นมีนักเรียน 158  มีครู 8  คน

                  เมื่อปี  พ.ศ.2527  ได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าแบบ ป.1 ข แล้วนำไม้ที่ใช้การได้  นำมาสร้างโรงอาหารและห้องเรียนชั้นเด็กเล็ก

                  ปี  พ.ศ.2531  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 จำนวน 1 หลัง

                  ปี  พ.ศ.2536  ได้รับงบประมาณซ่อมแซม และทาสีอาคารเรียนแบบ 017 กรมสามัญ ที่ใช้การอยู่ในปัจจุบัน

                  ปี  พ.ศ.2539  ได้มีการปรับปรุงงานประปา  สุขา

                  ปี  พ.ศ.2540  พระอาจารย์สุเทพ  เจ้าอาวาสวัดสมานราษฎร์ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม ให้จำนวน 1 หลัง และที่ปัสสาวะชาย  1 ที่

                  ปี  พ.ศ.2541  นายชาตรี  ไพรินทร์  อาจารย์ใหญ่  เริ่มดำเนินการปรับปรุงโรงเรียน  โดยมีการประสานกับกรรมการของโรงเรียน-ชาวบ้าน-คณะครู-องค์กรส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อบต.  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรีอาสา

                  ปี  พ.ศ.2542  มีการทอดผ้าป่าการศึกษา  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2542 เพื่อนำเงินที่ได้มาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลและอื่นๆ  ในปีนี้เริ่มสร้างที่นั่งรอบโคนต้นไม้  ลานปูน  ด้วยงบทางราชการ (งบมิยาซาวา)  ป้ายชื่อโรงเรียน  และป้ายยินดีต้อนรับ  บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารเรียน  ตลอดจนการตบแต่งห้องเรียนทุกห้องให้เกิดความสวยงาม

                  ในเดือนกันยายน  2542  ได้ลงมือก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาลโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จำนวน 723,216 บาท  แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2553 เป็นอาคารขนาด 3 ห้องเรียน  (6x8 เมตร)  พื้นติดดิน  ปูกระเบื้อง  มีสวนหย่อม  และทางเดินรอบอาคารเรียน  ทำให้เกิดความสะดวก  และเหมาะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอนุบาลมาก

                  ประมาณเดือนธันวาคม  ได้ลงมือก่อสร้างโรงรถใหม่  นอกจากนี้มีการพัฒนาส้วม  โดยการฉาบปูนเพิ่มเติมบริเวณที่ชำรุดและทาสีใหม่

                  ปี  พ.ศ.2543  ได้ลงมือก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน  บริเวณทิศใต้หน้าโรงเรียนเป็นป้ายหินแกรนิต  โดยได้งบประมาณจากการบริจาค  และเงินผ้าป่า  จำนวน  90,000 บาท  และในปีนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบริเวณต่อจากป้ายโรงเรียน  วกกลับมาทางด้านทิศตะวันออก  และทางด้านทิศเหนือหลังอาคารเรียน  ทำให้เกิดความสวยงาม  เป็นระเบียบ ปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกระถางต้นไม้หน้าเสาธง  จำนวน  3  กระถางยาว  เพื่อปลูกไม้ประดับ

                  ปี  พ.ศ.2543 ได้มีการจัดงานทำบุญฉลองอาคารเรียน-เปิดป้ายโรงเรียนและป้ายอาคารเรียน  ในวันที่ 25  มีนาคม 2543 โดยมี ส.ส.สง่า  ธนสงวนวงศ์ ส.ส.ชลบุรี  มาเป็นประธานในพิธีและมีข้าราชการจากจังหวัด  ได้แก่นายประเวศ  คำหงส์  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  นายวิโรจน์  วิทยาคม  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองชลบุรี  สจ.เขตอำเภอเมืองชลบุรี  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลหนองรี  ประธาน  อบต.หนองรี  และสมาชิก  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรีอาสา  ผู้ปกครองนักเรียน  มาร่วมงานภาคเช้า  ส่วนภาคกลางคืนมีการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโดยจัดโต๊ะจำนวน  184 ตัว  มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนและดนตรี  มีแขกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ประมาณ  1,500 - 2,000 คน

                  ในปีการศึกษา 2544  มีการปรับปรุงโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง  เช่นทาสีอาคารเรียน 017 ก หอพระ  

  โรงอาหาร  ส้วม  ที่นั่งรอบโคนต้นไม้  ป้ายโรงเรียน  รั้วโรงเรียน  นอกจากนี้  ยังมีการปรับปรุงห้องเรียน  ห้องพิเศษต่างๆ  จำนวน 13  ห้อง/มุม  การจัดหาชุดโต๊ะเก้าอี้หินอ่อนใส่สนามเด็กเล่น  การจัดป้ายตำขวัญติดตามบริเวณโรงเรียน  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับการสร้างป้ายตามจุดการศึกษาต่างๆ  ทำให้มีความเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น

                  ในปีการศึกษา  2545  โรงเรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน  และในเดือนมิถุนายน 2545  ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการเลื่อนระดับจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                  ในปีการศึกษา  2546  เป็นปีที่ทางโรงเรียนจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2544 ซึ่งเรียกว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเปิดใช้หลักสูตรในชั้น ป.1 และ ป.4  ก่อน  และเป็นปีที่เข้ารับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)

                  ในปีการศึกษา  2547 - 2548  หลังจากที่โรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานจาก  สมศ.ในรอบที่หนึ่งไปแล้ว  ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนชั้นบนห้องแรกเป็นห้องคอมพิวเตอร์  วางระบบ  LAN  ติดตั้งโทรทัศน์จากบริษัท  T.O.T  คอร์เปอเรชั่น  (ท.ศ.ท.)  จำนวน  2  หมายเลข 

  เลขหมายหนึ่งใช้กับ  Monet  ซึ่งเป็นสายสัญญาณโทศัพท์เพื่อตดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  โดยทางรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการให้กับโรงเรียนฟรี  ส่วนอีก  2  เลขหมายนำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  คือ

  0 3847 6258  ในขณะนี้ทางโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์จำนวน  13 เครื่อง  ที่ใช้งานธุรการและการจัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน  คือ  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector)  พร้อมจอจำนวน    1  เครื่อง  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์สำหรับใช้ในกระบวนการบริหารและการเรียนการสอนซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

                  ในวันที่  12  พฤษภาคม  2548  ทางโรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  เป็นเครื่องทีวีขนาด  21นิ้ว  จำนวน 6  เครื่อง  จานรับดาวเทียม  1  ชุด  พร้อมตัวคอนโทรล  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหางบประมาณจากการบริจาคมาติดตั้งที่แขวนทีวีและการเดินสายประจำของโรงเรียน  ทั้ง  2  อาคารเรียน  ขณะนี้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง  และมีความเก่งเฉลียวฉลาดขึ้นมาก

                  วันที่  29  กันยายน  2549  ได้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาและงานเกษียณอายุราชการ ให้กับ

   อ.เยาวลักษณ์  เนื่องจำนงค์  ทำให้มียอดบริจาคประมาณ หกแสนบาทเศษในวันที่ 5 มีนาคม 2551 เริ่มทำการรื้อถอนอาคารโรงอาหาร ส้วมและบ่อน้ำฝนลูกใหญ่และโรงจอดรถบางส่วนเพื่อเตรียมก่อสร้างหอประชุมหลังใหม่ โดยได้ทำการสร้างส้วมอนุบาล 1 หลัง 3 ห้อง ส้วมนักเรียนหญิง 1 หลัง 4 ห้อง  และโรงครัวประกอบอาหาร วันที่ 28 เมษายน 2550 เริ่มลงมือก่อสร้างหอประชุม ในส่วนของงานฐานราก พื้น เวที และเสา วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ทำการต่อเติมโดยใช้งบจาก อบจ.ชลบุรี จำนวน 600,000 บาท

  วัดช่องมะเฟือง 100,000 บาท กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองรี 20,000 บาทและอื่น ๆ อีก แล้วเสร็จ

  วันที่ 13 มกราคม 2551 จัดงานฉลองอาคารเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551   

                  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ได้มีการทำถนนลาดยางและพื้นที่ใช้สอยภายในโรงเรียน คิดเป็นพื้นที่ 1,270 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่า 635,000 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์บริจาคโดยนายวิชิต  แซ่อั๊ง  กรรมการผู้จัดการบริษัทรวมภัณฑ์เครื่องจักรกล จำกัด

  (แหลมฉบัง) ประสานงานโดย นายเทพ นางสังเวียน ดำรงศานติ นายชาตรี ไพรินทร์ นายสุทธิโรจน์ บุญชู และนายอุทิศ จำเนียรทรัพย์ ซึ่งบุคคลที่กล่าวนามมานี้ เป็นผู้ที่มีส่วนผลักดัน ประสานงานและเสียสละเวลาในการเข้ามาดูแลประสานงานกับผู้บริจาคโดยตลอด และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ได้มีการจัดงานเปิดถนนที่บริเวณป้ายโรงเรียนด้านทิศใต้ มีการเชิญผู้บริจาคและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีกันมากพอสมควร

                  ในปี พ.ศ. 2552  วันที่  22  มิถุนายน  2552  โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบอุบัติภัย อาคารเรียนแบบ 017 ก คิดเป็นมูลค่า  250,000  บาท

                  วันที่  13  กรกฎาคม  2552  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 คิดเป็นมูลค่า  229,500 บาท

                  ในเดือน ธันวาคม 2552 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณในการเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และขอเงินบริจาคสนับสนุนในการเปลี่ยนหลังคาอาคารอนุบาล 3 ขวบ-อนุบาล 2อาคารอเนกประสงค์  บ้านพักครู  ทำให้อาคารสถานที่ดูสวยและมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น

                  วันที่ 3 มีนาคม 2553 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนวิถีพุทธ ตามโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ คิดเป็นมูลค่า 55,000  บาท  และจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ  มูลค่า 225,000  บาท     

                  ในปีการศึกษา 2553  ทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้แก่  การปรับทาสีภายนอกอาคารเรียนแบบ017  ก  และอาคารอนุบาล อบจ. ชลบุรี  ปูกระเบื้องห้องเรียนและระเบียงชั้นล่างรวม 4ห้อง  การซ่อมแซมติดตั้งฝ้าเพดานห้องป.1- 2 ซึ่งได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดเป็นเงิน  280,000 บาทนอกจากนี้ยังได้หางบประมาณจากทางผู้บริจาคเช่น  วัดช่องมะเฟืองจำนวน  100,000 บาท มาทาสีภายนอกอาคารแบบสปช.206/29   ทาสีรั้ว  ส้วม  โรงครัว  หอประชุมบวรรัฐอนุสรณ์  และโรงจอดรถรวมเป็นเงินที่ใช้ในการปรับปรุงในส่วนนอกเหนืองบจากทางราชการประมาณ  230,000  บาท  ตลอดจนการขยายระเบียงหน้าอาคารอนุบาล อบจ .ชลบุรี  พร้อมปูกระเบื้องใช้งบประมาณจำนวน

  55,000  บาท  สภาพของอาคารและสถานที่ของโรงเรียนได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีสภาพใหม่เป็นปัจจุบันและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียนและชุมชนทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ตลอดจนสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นับว่าสวยงามน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียนเป็นอย่างมาก

                  ในปี 2554 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาจัดสร้างห้อง E-Learning งบประมาณ  1,000,000 บาท  ได้มีการขอบริจาคสมทบจากชุมชนห้างร้าน บริษัท เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็น 3 เฟส 4 สาย จัดตกแต่งภายในทาสี ขัดพื้น ติดตั้งเหล็กดัด กระจำ ม่าน แอร์ ขนาด 25,000 B.T.U. จำนวน 2 ตัว พร้อมทั้งติดตั้งประตูกระจกแบบเลื่อน และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 6 จุด ๆ ละ 2 หลอด การดำเนินการแล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดห้อง E-Learning โดย

  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ และนายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี เมื่อวันที่  14  กันยายน  2554

                  วันที่  17  กันยายน 2554  มีพิธีมอบสนามเด็กเล่นมูลค่าประมาณ 120,000  บาท และตาข่ายกันนกพิราบ หอประชุมบวรรัฐอนุสรณ์ มูลค่า 50,000  บาท  โดยคุณอนุรักษ์  เรืองรอบ และคณะ ทำให้สนามเด็กเล่นมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียนนอกจากนี้ยังมีการจัดทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร ของโรงเรียนไว้บริเวณรั้วด้านทิศใต้และทิศเหนือ รวม 2 ป้าย โดยมีบริษัทชัยเจริญพืชผล เอ๊กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต จำกัด เป็นผู้บริจาคจำนวน 10,000 บาท โดยการประสานงานของผู้ใหญ่บุญสม จิตต์จำนง และนายวิฑูรย์ จุฬาเสรีกุล อดีตรองนายกอบต.หนองรี

                  ในปีการศึกษา 2554 นี้  ทางโรงเรียนยังได้จัดทำอุทยานแห่งการเรียนรู้ โดยมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำแปลงผักลอยฟ้า ปลูกมะนาวแป้น ส้มโอ พืชผักสวนครัว ต่าง ๆ ไว้ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในการดูแลรักษา เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้รักธรรมชาติ ไม่ทำลายและทำโรงเรียนให้สวยงามเพื่อสนองตอบต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

   

                  ในปีการศึกษา 2555 ทางโรงเรียนให้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-net) โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพนักเรียน “ศูนย์ช่องมะเฟือง” นำนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านโป่ง ร.ร.บ้านใหหลำ  ร.ร.วัดธรรมนิมิตต์ มาสอนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ ร.ร.บ้านช่องมะเฟือง ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555-29 มกราคม 2556 ส่งผลให้การสอบ O-NET ของโรงเรียนมีการพัฒนาจนผ่าน สมศ. ได้

                  วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง

  (Wi-net) โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดหางบประมาณมาดำเนินการ แล้วเสร็จเมื่อ

  วันที่ 23 สิงหาคม 2555 จัดงานเปิดโครงการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีจากการดำเนินการตามโครงการนี้ ทำให้โรงเรียนมีระบบ Wi-net และ Wi-Fi ทั่วพื้นที่ของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:18:17 น.

โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038476258 อีเมล์: chongmaferng@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร แสงมาศ โทรศัพท์: 0852389132 อีเมล์: ่jsus.us@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]