โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

                  1.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

                  2.  ส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ

                  4.  ส่งเสริมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

                  5.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                  6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  เป้าหมาย

                  1.  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติ

                  2.  นักเรียนใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  รักการอ่าน  รักการเขียน  รักการค้นคว้า  และมีความคิดสร้างสรรค์

                  3.  นักเรียนมีความรู้อันเป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะในการจัดการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

                  4.  นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  กระบวนการคิดและสร้างปัญญาและการดำรงชีวิต

                  5.  นักเรียนรักการออกกำลังกาย  มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี

                  6.  นักเรียนมีค่านิยมในการเป็นผู้ผลิต

                  7.  นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                  8.  นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ภูมิปัญญาไทยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

                  9.  นักเรียนมีความรักในท้องถิ่น  ประเทศชาติ  สามารถสร้างสิ่งที่ดีให้แก่สังคม

                  10.  คณะครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  11.  โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:18:17 น.

โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038476258 อีเมล์: chongmaferng@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร แสงมาศ โทรศัพท์: 0852389132 อีเมล์: ่jsus.us@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]