โรงเรียนบ้านเขาแรต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •   พันธกิจ ( MISSION )

             ๑. บริหารและจัดการการศึกษาได้มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

             2. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีต่อผู้เรียน

             ๓. พัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง และเติบโตเป็นกำลังพลที่ดีของประเทศ

             ๔. ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชน และองค์กรเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม

  ในการพัฒนาสถานศึกษา

             ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้อย่างรอบด้านตามมาตรฐานวิชาชีพ และดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาสู่ Thailand ๔.๐

  เป้าประสงค์( GOALS )

              ๑. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เป็นเด็กดี มีมารยาทดี มีความสุข

              ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงตามหลักสูตรสถานศึกษา

              ๓. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคุณธรรม จริยธรรม

              ๔. การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

             ๕. ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย

             ๖. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-01 10:44:54 น.

โรงเรียนบ้านเขาแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038157278 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รมย์ยุพา พุ่มพวง โทรศัพท์: 0827080207 อีเมล์: romyupha.june@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]