โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม(สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม (สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ตั้งอยู่เลขที่  66 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  เปิดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2513 เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1ข มี ขนาด 4 ห้องเรียน มีมุขกลาง ด้วยความร่วมมือจากประชาชน คณะกรรมการโรงเรียนและทางราชการ บริจาค  35,543 บาท  นายวาทย์  เศวตนัย นายอำเภอบ้านบึงให้เงินรางวัลจากการจัดงานประจำปีของจังหวัด พ.ศ. 2512  จำนวนเงิน 26,000 บาท เงินงบประมาณ 100,000  บาท  ส่วนที่ดินได้รับบริจาคจากนางนันทนา  อัครมงคล  จำนวน  6  ไร่  40 ตารางวา นายอรรถพิวาส  ตันตราภรณ์  บริจาค จำนวน 46  ตารางวา  นายอุดม  ปิยะเสถียรรัตน์  บริจาค  12  ตารางวา

  -  วันที่  29  มีนาคม  2519  ซื้อที่ดินจากนายสินจา  เคนรำ  ขยายรั้วโรงเรียนออกไปอีก 1 ไร่ 1 งาน 72  ตารางวา  เป็นเงิน 10,000 บาท  ทางราชการจึงตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม  (สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์)

            -  นายกิมจุ๊ย  แซ่โง้ว  บริจาคเงินสมทบสร้างรั้วโรงเรียนและรั้วลวดหนาม ปักเสาปูนโดยรอบ เป็นเงิน 11,200  บาท 

            -  นายเหล็ง  วัฒนา  สร้างเสาธง  เป็นเงิน 1,400  บาท 

            -  นายอำพล  วิชชาธร  นายไมตรี  สิงห์โตทอง นายกิ่งศักดิ์  ประเสริฐ  ร่วมกันสร้างประตูโรงเรียน เป็นเงิน  1,500  บาท 

            -  เดือนมีนาคม  2522  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 3 ห้อง งบประมาณ  240,000 บาท  หาเงินสมทบอีก 50,000  บาท  ต่อมุขอีก 1 มุข รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  296,000  บาท 

            -  วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2526 สร้างบ่อน้ำฝน 3 บ่อ (แบบ ฝ.33) งบประมาณของจังหวัดชลบุรี จำนวน 30,000 บาท

            -  วันที่ 25 สิงหาคม 2527 สร้างส้วมแบบ สปช 601/26 1 หลัง  จำนวน 4 ที่ 

  -  วันที่ 25 สิงหาคม  2529 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 200,000  บาท

  -  วันที่  8  เมษายน  2533  เจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึก 36 เมตร โดยกรมทรัพยากรธรณี

  -  วันที่ 10  เมษายน  2533 ขุดสระน้ำแบบเรียงหินยาแนวขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร

  ลึก 3 เมตร จากโครงการ กสช. งบประมาณ 71,489 บาท

  -  วันที่ 15 เมษายน 2533 สร้างถังเก็บน้ำฝน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 2.7 เมตร จากโครงการ กสช. งบประมาณ 142,177 บาท

  -  วันที่  28 พฤษภาคม 2533 นางนันทนา อัครมงคล นายสมบัติ  หิรัญญากร สร้างหอพระพร้อมพระพุทธรูป เป็นเงิน 78,900  บาท

  -  วันที่  1 เมษายน  2535 สร้างถังเก็บน้ำฝน คสล. ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2.5 เมตร พร้อมรางน้ำแสตนเลสยาว 65 เมตร งบประมาณ 170,000 บาท

  -  วันที่ 11 มกราคม  2545 โรงเรียนจัดงานวันเด็กแห่งชาติและชุมนุมศิษย์เก่า ขายบัตรเลี้ยงอาหารเหลือเงิน 121,000 บาท ได้รับเงินบริจาคเพิ่มเติมอีก 60,000 บาท นำมาสร้างโรงอาหารแบบสร้างเอง เป็นเงินทั้งสิ้น 181,000 บาท 

  -  วันที่ 18 มกราคม 2545 ได้รับเงินบริจาคจากนางประนอม  จันทร์อินทร์  จำนวน 10,000 บาท สร้างป้ายชื่อหน้าโรงเรียน

  -  วันที่  18  พฤศจิกายน  2554  ได้ดำเนินการจัดงานฉลองหอพระพุทธโสธรที่สร้างขึ้นแทนหลังเก่า  โดยการร่วมกันบริจาคทรัพย์จำนวน  623,753 บาท                                                                 พระครูไพบูลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง โดยคุณธนโชค  คุณปราณิสรา  กฤษฎาพงษ์  บริษัท  เดอะซันเคมีคอล จำกัด ได้ร่วมบริจาคสร้างเสาธงให้ใหม่  จำนวน  220,000 บาท  และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระชนมายุครบ 7 รอบ  โดยมีท่านสุกุมล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธาน

  ขนาดพื้นที่                  

            มีพื้นที่จำนวน  6  ไร่  98  ตารางวา 

  คำขวัญโรงเรียน

            การเรียนดี    มีคุณธรรม  เลิศล้ำกีฬา  

  สีประจำโรงเรียน

            สีเหลือง  -  สีขาว

  อักษรย่อโรงเรียน         

            ระดับประถมศึกษา  บ.ม.ล.

  1.2 สภาพชุมชนโดยรวม

            โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม (สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์) ตั้งอยู่เลขที่  66 หมู่ที่  6  ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประมาณ  19  กิโลเมตร  อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม เช่น  ทำไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง  ทำนา  เพาะเห็ด  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  เลี้ยงหมู  นมวัว  และอีกส่วนจะไปรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม  และการก่อสร้าง  ฐานะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยากจน  ไม่มีที่ดินในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง

  ภูมิประเทศ

            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลหนองหงส์  อำเภอพานทอง

            ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง

            ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองบอนแดง  อำเภอบ้านบึง

            ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 20:24:03 น.

โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม(สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 089-528-5906 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิชญ์ เจริญรัมย์ โทรศัพท์: 0985167935 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]