โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. บริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำในชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างทั่งถึงด้วยวิธีการที่หลากหลาย

  3. ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  4. เสริมสร้างความเป็นอยู่แบบไทยด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมเป็นสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

  2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างดีมีคุณภาพและทั่วถึงตามมาตรฐานการศึกษา

  3. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมมาตร นธีวนาพันธ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางณัฐฐิญา สุวิมล

 • นางสาวสุนีย์ สติพาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 089-528-5906 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิชญ์ เจริญรัมย์ โทรศัพท์: 0985167935 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]