โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม(สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. บริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำในชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างทั่งถึงด้วยวิธีการที่หลากหลาย

  3. ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  4. เสริมสร้างความเป็นอยู่แบบไทยด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมเป็นสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

  2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างดีมีคุณภาพและทั่วถึงตามมาตรฐานการศึกษา

  3. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 20:24:03 น.

โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม(สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 089-528-5906 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิชญ์ เจริญรัมย์ โทรศัพท์: 0985167935 อีเมล์: kohmailaemschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]