โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  เป็นเด็กดี   มีมารยาทดี  มีความสุขตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา

            ๒.  พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สู่มาตรฐานการศึกษาและเป็นครูมืออาชีพ

  ๓.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  ๔.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  ๕.  พัฒนา อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  เป้าประสงค์หลัก  (Goals)

            ๑.  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  เป็นเด็กดี  มีมารยาทดี มีความสุขตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

            ๒.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงตามหลักสูตรสถานศึกษา

            ๓.  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม  จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ

            ๔.  การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

            ๕.  ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  มีความสวยงาม  สะอาด  ร่มรื่นและปลอดภัย

            ๖.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

            ๗.  โรงเรียนมีการพัฒนา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038161134 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายนิเวช วามะชาติ โทรศัพท์: 0821592927 อีเมล์: niwet2927@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]