• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากเป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1    กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่เลขที่  85  หมู่ที่  1  ตำบลหนองซ้ำซาก  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี    ดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 รวมทั้งได้จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโดยดำเนินการจัดบริการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช  2542  และที่แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่   1   มิถุนายน   พ.ศ.  2466   ที่บริเวณวัดชากนิมิตวิทยา ( วัดหนองซ้ำซาก )  โดยอาศัยศาลาวัด ต่อมาได้ปลูกสร้างโรงเรียนใหม่บริเวณที่ดิน  ของนายนิ่ม   ดรุณถนอม   ซึ่งอยู่ข้างวัด  ในปี พ.ศ.2482  นางขำ  บุญเจือ   ได้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน จำนวน  2  ไร่เศษติดกับถนนสายเศรษฐกิจ  ( ชลบุรี – บ้านบึง )   และในปี  พ.ศ. 2516  นางมาลัย  สายสุทธิวงษ์   ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนที่ใหม่จำนวน 8 ไร่ 1งาน 14  ตารางวา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   ป.1 ข  และใช้เรียนมาจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนรับผิดชอบนักเรียนในเขตบริการประกอบด้วย  หมู่ที่  2  หมู่ที่  3  ตำบลหนองซ้ำซาก  แต่มีนักเรียนบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการ คือ  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองซ้ำซาก  และ  หมู่ที่ 7, 8 , 9, 13, และ 14  ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบุรี  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม การคมนาคมสะดวกมีไฟฟ้า  และมีระบบน้ำประปา อาคารเรียน  2  หลัง  จำนวน  12  ห้องเรียน  อาคารประกอบ  3  หลัง   คือ   อาคารอเนกประสงค์   อาคารโรงอาหารและอาคารพัฒนาท้องถิ่น   ห้องส้วม  2  หลัง   จำนวน  8  ที่

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:57:47 น.

โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038476208 อีเมล์: bns.samsak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดาพร กริดรัมย์ โทรศัพท์: 0815893958 อีเมล์: kudapon122514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]